Coroczne spotkanie warszawskiego środowiska szkoleniowego

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe w Warszawie odbyło się coroczne spotkanie właścicieli OSK i instruktorów z Warszawy. Organizatorem było Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, a inspiratorem Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie.   

W spotkaniu uczestniczyło 70 osób. Do udziału w spotkaniu zaproszono:

– Panią Marię Wrona-Żółtowską- z-ca dyrektora BAiSO Urzędu m.st. Warszawy

– Pana Tomasza Piętkę głównego specjalistę Departamentu Transportu Drogowego     w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

– Pana Marcina Kichlera głównego specjalistę Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

– Adama Klejnę z Wydziału ds. Nadzoru, Skarg i Analiz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

– Pana Roberta Domagałę prawnika, przedstawiciela wydawnictwa Grupa IMAGE

– Panią Ewę Kowalewską naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień w BAiSO Urzędu m. st. Warszawy.

 

Spotkanie otworzyła Pani Maria Wrona-Żółtowska z-ca dyrektora BAiSO m.st. Warszawy.

Następnie głos zabrała Pani Ewa Kowalewska naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień w BAiSO Urzędu m.st. Warszawy. Omówiła wyniki kontroli przeprowadzonych w bieżącym roku w OSK, przypomniała   o konieczności terminowego składania dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem działalności i pracy w charakterze  instruktora nauki jazdy, właściwego oznakowania pojazdów nauki jazdy i zmian w przepisach dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli OSK.

Po swoim wystąpieniu Pani Naczelnik poprosiła Pana Jana Szumiał, Prezesa Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, o poprowadzenie zebrania.

W dalszej części zebrania głos zabrali:

– Pan Adam Klejna podał statystyki odnośnie zdawalności w mijającym roku zaznaczając, że ma ona tendencję zwyżkową. Poruszył problemy występujące w trakcie części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy między innymi nieporozumień podczas zmiany kierunku na jazdy na skrzyżowaniach z dwoma lub więcej pasami ruchu do jazdy w lewo.

– Pan Robert Domagała zapoznał zebranych z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych osób szkolonych, współpracy OSK w tym zakresie z urzędami i innymi instytucjami, oraz przekazaniem pracownikom stosownych uprawnień w kontekście mających nastąpić zmian w prawie w tej dziedzinie w przyszłym roku, a także konsekwencjami grożącymi w przypadku nieprzestrzegania zapisów prawnych

– Panowie Tomasz Piętka i Marcin Kichler omówili stan prac Departamentu Transportu Drogowego nad projektowanymi zmianami w Prawie o Ruchu Drogowym w zakresie szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy oraz zmian w przepisach dotyczących kontroli ośrodków szkolenia kierowców, które weszły w życie w tym roku a także nazewnictwa rodzajów kontroli. Ustosunkowali się również do proponowanych zmian w przepisach odnośnie definicji „Wyższej konieczności”, w przypadku uzasadnionego tymi względami, przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o 50 km/h oraz o propozycji zmian dotyczących ubiegania się o wyższe kategorie prawa jazdy przez osoby głuchonieme.

Zaznaczyli, że propozycje nie są równoznaczne z wprowadzeniem tych zmian, ponieważ decyzje podejmują komisje sejmowe i sam Sejm.

– Pan Jan Szumiał poruszył temat problemów technicznych występujących w samochodach szkoleniowych m-ki HYUNDAI I 20 oraz związanej z tym opinii wyrażonej przez Dyrektora Zarządzającego Hyundai Motor Poland.

Zebranie zakończył Pan Jan Szumiał dziękując gościom i uczestnikom za liczny w nim udział,  a Pani Ewie Kowalewskiej za zorganizowanie spotkania.

 

Fotorelacja w Galerii