Czy hulajnoga elektryczna wyposażona w siedzenie jest nadal hulajnogą?


Oferowane są do sprzedaży i widoczne na drogach urządzenia transportu osobistego i hulajnogi elektryczne w wielu odmianach i wariantach. Zdarzają się także hulajnogi elektryczne wyposażone w siodełko dla kierującego a nawet drugie dla osoby towarzyszącej. Czy w świetle prawa o ruchu drogowym są to na pewno hulajnogi? A może jednak motorowery? Wątpliwości mają również niektórzy parlamentarzyści. Rafał Weber Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury powołując się na Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr. 168/2013 stoi na stanowisku że pojazdy te tj. hulajnogi elektryczne z zamontowanym siedzeniem nie mogą być zaklasyfikowane jako hulajnogi elektryczne. Montaż siedzenia skutkuje zmianą klasyfikacji z hulajnogi elektrycznej do grupy motorowerów.

Rozporządzenie Unii Europejskiej nr. 168/2013 wydane zostało 8 lat temu. W tym czasie nastąpił znaczny postęp techniczny, wprowadzono wiele nowych rozwiązań nie tylko w motoryzacji, ale i wielu innych dziedzinach życia. Niestety, nie tylko w Polsce i całej Europie, ale i w innych krajach dostosowywanie prawa nie nadąża za nowościami technicznymi i wynikającymi z nich nowymi rozwiązaniami wychodzącymi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Producenci nie zwracają uwagi na fakt, że w ten sposób urządzenie według prawa zmienia swoją klasyfikację nie będąc jednocześnie wyposażone  w komplet elementów wymaganych dla urządzeń danej grupy. Takim przykładem jest zaistniała sytuacja dotycząca hulajnóg elektrycznych z zamontowanymi siedzeniami. Zmiana klasyfikacji hulajnogi elektrycznej z siedzeniem z hulajnogi elektrycznej do grupy motorowerów niesie za sobą wiele zagrożeń dla osób poruszających się tym urządzeniem.

 

Relacja ze spotkania środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK z dn. 18.11.2021 – część druga.

Gośćmi spotkania byli również: Pan Jakub Żbucki oraz Pan Marcin Kichler z Wydziału Szkolenia Kierowców i Uprawnień do Kierowania Pojazdami Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, którzy przedstawili propozycje zmian w aktach prawnych z zakresu transportu drogowego, zasad szkolenia okresowego, kwalifikacji zawodowych kandydatów na kierowców i kierowców oraz egzaminowania, a także odbywania okresowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców. Swoje wystąpienia podzielili na dwa zasadnicze tematy:

 

Relacja ze spotkania środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK z dn. 18.11.2021 – część pierwsza.

W dniu 18 listopada 2021 r. w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyło się spotkanie informacyjne środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK poświęcone zbliżającym się zmianom w zakresie regulacji prawnych dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów i warsztatów zawodowych tych profesji, zorganizowane wspólnie przez Zarządy PIGOSK i SOSK w Warszawie.

Spotkanie miało na celu zapoznanie właścicieli ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów z wprowadzonymi już i planowanymi zmianami w ustawach i rozporządzeniach resortowych mających na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw unijnych, zwiększenia efektywności szkolenia a przez to zwiększenia bezpieczeństwa na polskich i unijnych drogach.

 

Spotkanie środowiska szkoleniowego nauki jazdy – 18 listopada 2021

W dniu 18 listopada  2021 w siedzibie PIGOSK  w Piastowie odbyło się spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, zorganizowane wspólnie przez Zarządy SOSK Warszawa i PIGOSK, zatytułowane „Zmiany, zmiany, zmiany”, poświęcone zachodzącym i projektowanym zmianom w ustawach i rozporządzeniach dotyczących transportu drogowego, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów a także okresowym szkoleniom - warsztatom zawodowym tych profesji.SW dniu 18 listopada  2021 w siedzibie PIGOSK  w Piastowie odbyło się spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, zorganizowane wspólnie przez Zarządy SOSK Warszawa i PIGOSK, zatytułowane „Zmiany, zmiany, zmiany”, poświęcone zachodzącym i projektowanym zmianom w ustawach i rozporządzeniach dotyczących transportu drogowego, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów a także okresowym szkoleniom - warsztatom zawodowym tych profesji.

W spotkaniu udział wzięli i wygłosili prelekcje a także udzielali odpowiedzi na zadawane pytania z sali przez uczestników spotkania zaproszeni goście:

  1. Panowie Marcin Kichler i Jakub Żbucki, główni specjaliści z Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.
  2. Pani Maria Dąbrowska-Loranc, Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego.
  3. Panowie Tomasz Matuszewski, V-ce Dyrektor i Rafał Grodzicki, Rzecznik Prasowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.
  4. Panie Maria Wrona-Żółtowska, V-ce Dyrektor i Ewa Kowalewska, Naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawy.
  5. Państwo Robert Domagała, V-ce Dyrektor, Agnieszka Czarniecka i Michał Bazyluk z Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
  6. Pan Robert Niedbałko aspirant sztabowy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
 

Warsztaty instruktorskie na dotychczasowych zasadach

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przesłało informację o podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o przedłużeniu ważności akredytacji dla Ośrodków Szkolenia Kierowców do 31 sierpnia 2024I

Ustawa z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Informujemy, że opublikowana została Ustawa ( w załączniku) z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw RP. z dn. 4 listopada pozycja 1997


Spotkanie 18.11.21 – dodatkowe ważne informacje

W nawiązaniu do zaplanowanego na dzień 18.11.2021 r otwartego spotkania środowiska szkoleniowego Warszawy i okolic, które rozpocznie się o godzinie 9.00  w siedzibie PIGOSK w Piastowie przy ul. Piotra Skargi 1, informujemy iż zaproszenie na spotkanie przyjęli: Dyrektor ITS, Dyrektor WORD Warszawa, Dyrektor BAiSO,  i Naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów m. st. Warszawy, Dyrektor pionu produktów i usług identyfikacyjnych PWPW oraz Dyrektor Departamentu Transportu MI.

W związku z pandemią, w spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zaszczepione  przeciwko SARS-CoV-2. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania informacyjnego w przypadku lockdownu lub drastycznego zaostrzenia pandemii.

Planowana ilość uczestników spotkania to max. 75 osób, dlatego prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu do dnia 12.11.2021. Zgłoszenia proszę przesyłać e-mailowo na adres: jan.szumial@sosk.waw.pl. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie do dnia 14.11. 2021, na podane adresy mailowe, nurtujących Państwa pytań do osób reprezentujących wymienione powyżej instytucje. Zebrane pytania przekażemy w/w osobom, aby mogły przygotować się do szczegółowych odpowiedzi na interesujące Państwa zagadnienia.

Jan Szumiał Prezes SOSK Warszawa

Przegląd cenowy kursów m.st. Warszawa

Ceny paliw przekraczają magiczną kwotę 6 zł za litr, stąd i również ceny szkoleń idą w górę, w niektórych przypadkach złamana została bariera 3000 zł. Tradycyjnie pod koniec roku zmalało zainteresowanie kursami, niektórzy ogłaszają różnego rodzaju promocje, ale jak pokazuje życie, niewiele to pomaga, bo okres ten rządzi się swoimi prawami. Z rozmów z właścicielami OSK wynika że wielu z nich planuje jeszcze w tym roku skorygować ceny. Zobaczymy jaka będzie reakcja na nowe przepisy podatkowe, które mają wejść w nowym roku.

Zestawienie ośrodków i cen sporządzone zostało na podstawie ofert zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych osk i mogą być nieaktualne jeżeli kierownicy/właściciele nie zadbali o ich aktualizację.

Uwagi i propozycje do projektów rozporządzeń Ministerstwa Infrastruktury

Szanowni Państwo, ukazały się dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dotyczące: wydawania karty kwalifikacji kierowcy(nr. 153 w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury) oraz szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy ( nr.154 w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury).

Proszę o zapoznanie się z treścią projektów i przesłanie w terminie do dnia 5 listopada swoich uwag i propozycji na adres e-mail: jan.szumial@sosk.waw.pl lub do biura PIGOSK na adres e-mail: biuro@pigosk.pl

Jan Szumiał- Prezes SOSK Warszawa

Konsultacje społeczne- (zło) czy konieczne?

W strukturach rządowych dominuje  tendencja do osłabiania ważności konsultacji społecznych i przeprowadzane one są wyłącznie wtedy, gdy obligują do tego przepisy prawne, a zatem postrzegane  jako swoiste zło konieczne procedury legislacyjnej. Dlatego częstym zjawiskiem jest próba omijania obowiązku  przeprowadzania konsultacji przez Radę Ministrów. Jeżeli istnieje taka możliwość projekty aktów prawnych przygotowywanych w strukturach rządowych, biorąc pod uwagę fakt że w stosunku do inicjatyw poselskich Regulamin Sejmu nie wymaga się wcześniejszego opiniowania partnerów społecznych, formalnie wnoszone one są do Sejmu jako projekty klubów poselskich, współtworzących koalicję,. Dla realizacji celów politycznych korzystniejsze jest przesuwanie prac legislacyjnych z komórek ministerialnych do Rządowego Centrum Legislacji (RCL), a konsultacje społeczne realizowane na poziomie ministerstw mają mniejszy, albo nawet znikomy wpływ na brzmienie konkretnych aktów prawnych.

A jak to się odnosi do zapisów Konstytucji RP, Regulaminu Sejmu i Regulaminu pracy Rady Ministrów?

Obywatele, szczególnie Ci prowadzący konkretną działalność gospodarczą mają prawo być informowani przez władzę o jej planach, zamierzeniach, potencjalnych działaniach i chcą mieć możliwość wypowiedzenia się na te tematy. Konsultacje społeczne są formą wysłuchania opinii i zapytań obywateli jako przysługującego im prawa.

 

Archiwum

Zobacz także