Podaruj dziecku w Afryce rower!

Kto z nas  będąc dzieckiem nie miał roweru, a nasze dzieci ? Rower u nas przechodzi już do grupy pojazdów ogólnodostępnych, można wypożyczyć go także krótkoterminowo. Dzisiaj pojawiają się i budzą zainteresowanie coraz nowocześniejsze urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, często w celach rekreacyjnych. Takich możliwości niestety nie mają dzieci z niektórych krajów Afryki takich jak: Republika Środkowej  Afryki, Czad i Gambia, w których edukacją zajmują się głównie misjonarze wskazujący na fakt, iż dostęp do edukacji ogranicza brak dostępu do transportu.

My przedstawiciele środowiska szkoleniowego poświęcający swój czas i talenty dla wypracowania odpowiednich kompetencji podstawowych i podnoszeniu kwalifikacji ludzi pracujących w szeroko pojętym transporcie, oraz tych którzy korzystają z własnych pojazdów mechanicznych,  często dodatkowo zajmując się edukacją komunikacyjną dzieci i młodzieży, w tym zgodnego z prawem i bezpiecznego korzystania z jednośladów w ruchu drogowym, szczególnie rozumiemy jak wszelkiego rodzaju pojazdy ułatwiają życie ich użytkownikom.

 

Apel MIVA Polska o wpłaty na zakup rowerów dla dzieci – uczniów w Afryce.

Przekazanie pieniędzy na ten cel od członków SOSK zadeklarowało 6 osób, w sumie 500,00 zł. Dobre i to. Dziękuję i czekam na ewentualne kolejne deklaracje. Jan Szumiał Prezes SOSK

w załączeniu więcej informacji o akcji "Rowery dla uczniów w Afryce

 

Zmiany w ustawie o drogach publicznych dotyczące pojazdów nienormatywnych

W dniu 11 stycznia 2021 r. poz. 54 opublikowana została Ustawa z dn. 18 grudnia 2020 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany w ustawach:

- o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 Dz. U. z 2020 r. poz.470, 471, 1087, 2338; kodeksu postępowania administracyjnego

- kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320

- prawo o ruchu drogowym  z dn.20.06.1997 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087, 1517

- prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dn.30.08.2002 Dz. U. z 2019r. poz. 2325 i z 2020 r. poz. 2299, 2320.

Zmiany dotyczą klasyfikacji dróg, zakazu ruchu pojazdów o określonym nacisku pojedynczej osi napędowej w zależności miejsca przebiegu drogi, konsekwencji i wysokości kar za nie stosowanie się do powyższych zakazów, zmiany kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i stawek za zezwolenie na przejazd drogami publicznymi pojazdu nienormatywnego.

 Zapisy w większości wchodzą w życie po upływie 14  od ogłoszenia, z wyjątkiem zmian w prawie o ruchu drogowym które wejdą zaczną obowiązywać po upływie 60 dni.

Chrońmy pieszych- dlaczego?

Do tej kwestii należy podejść wielowątkowo. Należy rozpatrzeć to od kilku stron: pieszy, kierowca, pojazd, postęp technologiczny, niedoskonałości organizmu człowieka, wiek osób uczestniczących w ruchu drogowym i warunki pogodowe oraz stan dróg. Te wszystkie elementy mają wpływ na bezpieczeństwo, dlatego omówimy je w kolejności uwzględniając obserwowany stan faktyczny.

Pieszy - pieszymi są osoby o różnym stopniu pełnosprawności. Są wśród pieszych osoby w pełni sprawne, młode, w tym dzieci, ale są również osoby starsze, cierpiące na różnego rodzaju schorzenia, mające kłopoty ze wzrokiem, ograniczenia w poruszaniu się, refleks zdecydowanie mniejszy od młodych, borykające się z różnymi problemami. Niezależnie od pełnosprawności istnieje wiele czynników osłabiających koncentrację pieszych takie jak: korzystanie z urządzeń elektronicznych, zamyślenie, a w przypadku grupy dzieci rozkojarzenie zabawą. Dodatkowo w naszej strefie klimatycznej piesi często poruszają się w złych warunkach pogodowych, lub po zapadnięciu zmierzchu.

 

Mija rok 2020

Przed rokiem, o tej porze dyskutowaliśmy głównie w środowisku szkoleniowym na temat wprowadzanych w rozporządzeniu  zmian dotyczących :

  • organizacji przeprowadzania egzaminów państwowych (zobligowania WORD-u do przeprowadzania egzaminu o konkretnej wyznaczonej godzinie, wskazania maksymalnej liczby osób egzaminowanych w jednym dniu przez jednego egzaminatora),
  • wprowadzenia obowiązku przeprowadzania egzaminu państwowego na kat.C+E  pojazdem członowym z okresem przejściowym do 1 stycznia 2025 roku.
 

Życzenia Noworoczne dla członków SOSK od Dyrektorów WORD Warszawa

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok od Dyrektora MIVA Polska Ks. Jerzego Kraśnickiego skierowane do Prezesa SOSK

O Tarczy Antykryzysowej

Szanowni Państwo

W dniu 03 grudnia 2020 r. Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców i Ogólnopolska Izba Ośrodków Szkolenia Kierowców wystąpiły do Premiera Rządu RP z  prośbą o objęcie pomocą z tarczy 6.0 również naszej działalności.

Są efekty tego wystąpienia. W ustawie z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono Tarczę Antykryzysową 6.0.

W ramach tej tarczy możemy również korzystać z pomocy. W załączeniu informacja w tej sprawie.

 

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy 2021 Rok

https://www.facebook.com/Chotuphilip/videos/2946634635360855/

Tarcza Finansowa PFR 2.0, a wsparcie środowiska szkoleniowego

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem skierowanym przez prezesów PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, w sprawie dopisania branży szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców do listy branż objętych wsparciem rządowym.

Archiwum

Zobacz także