Co oznaczają słowa: „Warszawskie stowarzyszenie SOSK popiera ideę utworzenia SZIE i swoim doświadczeniem chce być pomocne w jego tworzeniu i funkcjonowaniu.”

    Widząc wartość jaką dla środowiska szkoleniowego może stanowić powołanie do życia samorządu zawodowego, mamy również świadomość, poprzez wieloletnie doświadczenie działania dla środowiska, tego jak trudnym procesem jest powołanie takiego samorządu. W związku z tym uważamy, iż  jego  tworzenia, nie wystarczy opierać na podsycanym entuzjazmie poszczególnych przedstawicieli zawodu. Jeśli samorząd jako wartość ma być zaakceptowany przez wszystkich lub przynajmniej przez większość instruktorów i egzaminatorów, musi dojść do dialogu, a następnie porozumienia  i podjęcia współpracy na rzecz dobra wspólnego.  

Praca instruktora nauki jazdy jako obszar realizowania misji społecznej.

      Wśród wszystkich zawodów, które człowiek może wykonywać, istnieje grupa takich, które w szczególny sposób służą innym. Profesje te nazywane są zawodami: pożytku społecznego, zawodami zaufania społecznego, zawodami pomocowymi. Ponieważ pojawiały się różne klasyfikacje, dlatego dosyć trudno stworzyć kompletną listę zawodów, które można do tej grupy zaliczyć. Dość zgodnie przypisuje się do grupy zawodów zaufania publicznego: prawników, lekarzy, farmaceutów, nauczycieli, psychologów, policjantów, dziennikarzy, fotoreporterów i architektów. Po uważniejszym przeanalizowaniu typowych dla tej grupy aktywności, norm dotyczących realizowania zawodu, typów kontaktów i relacji tworzonych z klientami lub odbiorcami pracy, wydaje się, że istnieje podstawowa cecha dzieląca tą grupę na dwie odrębne kategorie. Cechą tą jest misyjność, rozumiana jako ukierunkowanie aktywności zawodowej na niesienie pomocy, zaspokajanie podstawowych potrzeb innych ludzi, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i zdrowotnego, a także dostarczanie ludziom podstawowych umiejętności  i wiedzy, umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie społeczne.  

Jakim zawodem jest zawód instruktora, a jakim chcielibyśmy aby był?

  Zawód wolny, regulowany i zawód zaufania publicznego, co je wyróżnia i który z tych zawodów podlega deregulacji i dlaczego? Wolny zawód nie ma w prawie polskim legalnej definicji, Przybliżenie definicji zawodu wolnego pochodzi z przepisów podatkowych (1997r.) i o spółkach handlowych (2000r.). W art. 3 pkt. 9 Ordynacji podatkowej określono wolne zawody jako wykonywanie działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek. Kodeks spółek handlowych umożliwia przedstawicielom wolnych zawodów powoływanie spółek partnerskich w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. W art. 88 wymienione zostały wolne zawody, umożliwiające tworzenie takich spółek partnerskich. Są to zawody: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.  

Samorząd zawodowy. Łyżka dziegciu do beczki miodu.

W Polsce do końca 2018 roku powołano do życia drogą Ustawy 12 samorządów zawodowych. W latach 1982-2017 powstały samorządy: adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, architektów oraz inżynierów budownictwa, lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych, psychologów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostyków laboratoryjnych, fizjoterapeutów, którzy o utworzenie swojego samorządu walczyli 20 lat. Powołanie samorządu to wieloletni wysiłek konkretnej grupy zawodowej skutkujący wejściem w życie Ustawy, co jak pokazuje życie, nie zapewnia jednak funkcjonowania konkretnej korporacji zawodowej. Ustawa o powołaniu samorządu zawodowego psychologów została uchwalona w 2001 z założeniem, że wejdzie w życie w 2006 roku. Ten czas nie został wykorzystany na powstanie aktów wykonawczych do w/w Ustawy, a samorząd w skonfliktowanym środowisku nie funkcjonuje.  

Blaski i cienie samorządu zawodowego

Termin „samorząd” pochodzi od dwóch słów: samodzielność i zarząd. Dla grupy zawodowej, której przedstawiciele odczuwają w swojej codziennej działalności, rozstrzygający i często niezgodny z oczekiwaniami i poczuciem sensowności, wpływ rozwiązań formułowanych przez organy państwa, owa samodzielność jawi się jako możliwość pełnego samostanowienia. Taka perspektywa wywołuje pozytywny entuzjazm, który z czasem weryfikują  zawiłości w przygotowaniu za równio przepisów ustawy jak i aktów wykonawczych oraz realizowania się w praktyce samorządności zawodowej.  

Petycja w sprawie ustanowienia Dnia Instruktora Nauki Jazdy skierowana do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP

Petycja

W dniu dzisiejszym (4 stycznia 2019) vice prezes PFSSK Jan Szumiał złożył petycję podpisaną przez prezesa PFSSK Krzysztofa Bandosa a skierowaną do Marszałka Senatu dotyczącą ustanowienia na terytorium RP Dnia Instruktora Nauki Jazdy w dniu 7 sierpnia. Do formularza petycji dołączono listy z podpisami osób wspierających tę inicjatywę.

Komunikat ze spotkania Zarządów trzech organizacji społecznych środowiska osk: PFSSK, PIGOSK i OIGOSK

28 grudnia 2018r w Restauracji „Polonia” ul. Stary Rynek 4 w Łowiczu odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową /datowaną od spotkania 26 kwietnia 2012r w Piastowie/ współpracę trzech organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców, oraz nakreślenie koniecznych działań w najbliższym czasie jak i wyartykułowanie obszarów permanentnego oddziaływania perspektywicznego. Spotkanie zostało zainicjowane przez kol. prezesa Krzysztofa Bandosa i zorganizowane przy akceptacji prezesów współpracujących organizacji.    

Co, w minionym 20-leciu,  dzięki mediacjom i konsultacjom przedstawicieli PFSSK z władzami, udało się zmienić w prawie z korzyścią dla poprawy jakości szkolenia i pracy środowiska szkoleniowego, oto niektóre z nich:

1- wyeliminowanie wprowadzania zmian w bazie pytań egzaminacyjnych, przynoszące jedynie korzyści materialne firmom wydawniczym , a narażające na  straty moralne i finansowe ośrodków szkolenia kierowców i osoby przystępujące do egzaminu, 2- możliwość uczestniczenia instruktora w części praktycznej egzaminu państwowego, 3- możliwość przeprowadzania egzaminu państwowego na pojazdach OSK 4- zmniejszenie wymagań dotyczących parametrów cyfrowych urządzeń rejestrujących przebieg części praktycznej egzaminu państwowego  w samochodach szkoleniowych  podstawianych przez OSK na egzaminy w WORD-ach,    

Konferencja w Jaworznie – 13 grudnia 2018 – Jak przezwyciężyć niedobór kierowców zawodowych

Pod takim tytułem w dniu 13 grudnia 2018 r. w Jaworznie, w siedzibie „Grupy CARGO” odbyła się konferencja poświęcona metodom wsparcia grup społecznych wykluczonych na rynku pracy (NEET, 50+, imigranci), opartym o szkolenia z użyciem narzędzi teleinformatycznych (ICT). ICT-INEX jest międzynarodowym projektem realizowanym w ramach programu Erasmus+.  W skład konsorcjum wchodzą partnerzy z Polski, Finlandii i Austrii. Celem projektu jest stworzenie ram dla zwiększenia dostępności efektywnych szkoleń dla kandydatów na kierowców zawodowych i kierowców zawodowych z użyciem interaktywnych narzędzi.  

Zobacz także

Energy Gaz PolskaArchiwum