Kilometrówki w OSK? Księgowanie wydatków eksploatacyjnych samochodów osobowych w koszty działalności OSK, a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Szanowni Państwo
Jest odpowiedz z Delegatury KIS w Toruniu w sprawie ewidencji przebiegu pojazdu.
Trzeba jednak mieć na uwadze , że w przypadku kontroli jeżeli będą wątpliwości , Urząd Skarbowy
może badać czy pojazd jest eksploatowany wyłącznie do działalności gospodarczej.
Przesłałem członkom  poniższy link do tekstu interpretacji indywidualnej z 27 marca 2019 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.77.2019.1.MC.
której jednoznacznie stwierdza się, że przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców nie będący czynnym płatnikiem podatku VAT, a więc któremu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodu – koszty uzyskania przychodu związane z użytkowaniem samochodów osobowych w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być rozliczane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 100% bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówki.
Pozdrawiam
Krzysztof Szymański

XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę

Szanowni Państwo, podobnie jak w ubiegłych latach zapraszam do wspólnego uczestnictwa członków naszego Stowarzyszenia w corocznej pielgrzymce na Jasną Górę.
Zgłoszenia proszę przekazywać do Pani Edyty Jasińskiej-Beń w terminie do 8 maja br.
Zbiórka uczestników pielgrzymki 11 maja br.przy Torwarze o godz. 6.30.
Serdecznie zapraszam.

Postęp w sprawie petycji naszego środowiska skierowanej do Senatu RP, a dotyczącej ustanowienia 7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy

Na 304 posiedzeniu Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która odbyła się w dniu 9 kwietnia 2019, Senatorowie zapoznali się z postulatami petycji oraz wysłuchali opinii przedstawionej przez Panią Hannę Kowalską Naczelnika Wydziału w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.   Zachęcamy do zapoznanie się z przebiegiem posiedzenia  na stronie: www.senat.gov.pl/transmisje/podrenczne-archiwum-ostatnich-transmisji/.  

Życzenia na Wielkanoc 2019

Spotkanie przedświąteczno-samokształceniowe 11.04.19

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia na spotkanie przedświąteczne  połączone ze spotkaniem Zespołu Samokształceniowego SOSK. Spotkanie odbędzie się dnia 11.04.2019 (czwartek) w ośrodku Bis Auto-Top przy ul. Odlewniczej 7. Początek spotkania godz. 10.00. Poczęstunek podczas spotkania będzie składał się z potraw i produktów przyniesionych przez jego uczestników(w miarę możliwości). Serdecznie zapraszamy.                           Jednocześnie, w związku z uchwałą Zarządu SOSK o włączeniu się w organizację konkursu dla szkół podstawowych: Pięć złotych minut - z nami bezpieczniej, zwracamy się z prośbą do wszystkich członków SOSK o wyrażenie poparcia dla tej społecznej inicjatywy. Aby to zrobić wystarczy  wejść na stronę PZU Pomoc to moc (adres poniżej) i kliknąć w zamieszczone tam serduszko z napisem POPIERAM.  Fundacja Prometeusz, współorganizator konkursu, zgłosił nasz projekt do konkursu PZU  celem pozyskania środków na jego realizację. Im większa liczba osób wspierających tym większe szanse na uzyskanie dotacji z PZU. Poparcie dla inicjatywy możemy zgłaszać do 10.04.19.     https://pomoctomoc.pzu.pl/node/885  

Zarząd SOSK

 

Walne Zgromadzenie SOSK – 3 kwietnia 2019

  Dzisiaj w Ośrodku Bemot przy ul. Inspektowej 1 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze SOSK. Zgromadzeni członkowie, po wysłuchaniu sprawozdań władz Stowarzyszenia za okres 2015-2018, udzielili im absolutorium, Dokonano również wyboru nowych władz SOSK. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie Jan Szumiał.  W skład Zarządu weszli: Bogusław Sarna - wice Prezes Jacek Maniecki - wice Prezes Marzena Franiewska - sekretarz, Edyta Jasińska-Beń - skarbnik. W skład Komisji Rewizyjnej  weszli: Andrzej Waligórski, Jarosław Błachnio, Adam Wysocki Do Sadu Koleżeńskiego SOSK wybrano: Zbigniewa Muszyńskiego, Piotra Ruckiego, Andrzeja Fijołka.

Życzliwe uwagi dla grupy inicjatywnej utworzenia samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów

Podstawę do funkcjonowania stowarzyszeń jak i samorządów zawodowych stanowią artykuły Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Cele działania zarówno stowarzyszeń zrzeszających reprezentantów wybranego zawodu (Art. 12) jak i samorządów zawodowych(Art. 17) w wielu punktach są zbieżne. Poniżej dla porównania przedstawiamy wybrane zadania  samorządu rzeczników patentowych i jednego ze stowarzyszeń zrzeszonych w PFSSK. Przedstawione cele wybranego samorządu pojawiają się, odmiennie zredagowane, ale stanowiące taką samą podstawę działania, we wszystkich ustawach powołujących samorządy zawodowe.

Z ustawy o rzecznikach patentowych Ze statutu jednego ze stowarzyszeń szkół kierowców
  •  podejmowanie działań w celu zapewnienia warunków należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowe
  •  reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów oraz ochrona ich interesów zawodowych,
  •  sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez rzeczników patentowych i aplikantów
  • doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów,
  • doskonalenie procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców
  • reprezentowanie środowiska OSK na forum ogólnokrajowym
  • ochrona interesów  członków stowarzyszenia
  • kształtowanie pożądanych postaw etycznych instruktorów nauki jazdy
  • organizowanie szkoleń członków stowarzyszenia
 

Badania psychotechniczne kandydatów na kierowców – obowiązkowe – tak czy nie? A może na wniosek kierownika OSK?

Instruktorzy nauki jazdy podczas szkolenia, nie tylko praktycznego, ale jak przekonałem się wykładając i szkoląc na kursach prawa jazdy od wielu lat, także teoretycznego , obserwują u osób ubiegających się o prawo jazdy zachowania mogące wskazywać na podstawę do poddania  ich badaniom psychotechnicznym. Niestety przepisy nie dają ośrodkom szkolenia kierowców uprawnień do skierowania tych osób na nie, mogą one jedynie sugerować kursantowi ich przeprowadzenie.  

Czy główną przyczyną niskiej zdawalności na egzaminach państwowych na prawo jazdy jest wyłącznie niska jakość szkolenia- tak czy nie?

Przygotowanie kandydata na kierowcę do egzaminu państwowego, a następnie sprawnego i bezpiecznego prowadzenia pojazdu, to układ wzajemnie ze sobą powiązanych elementów. Są nimi: możliwości, wiedza, umiejętności, po­stawy i emocje kandydata na kierowcę, ale również system szkolenia wynikający z aktualnej polityki państwa, tworzącego prawne ramy funkcjonowania tego systemu oraz motywacja i wynikająca z niej jakość pracy szkoleniowców. Czy na pewno powołanie samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów z postulowaną troską o jakość pracy instruktorów wpłynie na poprawę tej sytuacji? Na kursy prawa jazdy zapisują się osoby nie tylko posiadające predyspozycje do kierowania pojazdami, ale również nie posiadające ich lub z problemami, po przejściach życiowych i zdrowotnych traktujące „zdobycie prawa jazdy” jako terapię. Kandydat na kierowcę w zakresie prawa jazdy kat: B i A ( najpopularniejszą) podlega obowiązkowym badaniom na sprawność fizyczną, ale podobnym badaniom na sprawność psychiczną nie jest poddawany.  

Walne Zgromadzenie członków SOSK – 3 kwietnia 2019

Członkowie SOSK Warszawa  Zawiadomienie Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców, z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §25 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień  3 kwietnia 2019 r. na godz.11.00 w I terminie i na godz. 11.30 w II terminie w OSK Bemot w Warszawie przy ul. Inspektowej 1 z następującym porządkiem obrad:  

Archiwum

Zobacz także