Pierwsze zebranie organizacji branżowych krajowych i regionalnych – Łowicz 29.05.2015

Obrady, w których reprezentantami SOSK byli Jan Szumiał i Zbigniew Bem, toczyły się w dwóch blokach tematycznych:
federacja logo   Blok I – tematyka bieżąca, pilna i bardzo pilna – wymagająca poprawy
1. Cena minimalna za 1 godz. jazdy w poszczególnych  kat. prawa jazdy w powiązaniu ze zwiększeniem wymogów dla OSK
2. W związku z możliwością zdawania egz. państwowego na pojeździe OSK, zróżnicować cenę za egzamin praktyczny: na poj. WORD – 100% WORD, na poj. OSK -50% WORD- 50% OSK
3. Złagodzić kryteria wymogów egzaminu państwowego dla ubiegających się o kat. „AM”
4. Umożliwić osobom niepełnosprawnym uzyskanie P/J kat AM, A1, A2, A z uwzględnienim pojazdów innych niż jednośladowe
5. W szkoleniu na kat. A1, A2, A – to instruktor nauki jazdy dobiera w trakcie szkolenia odpowiedni motocykl w zależności od nabywanych umiejętności osoby szkolonej
6. Rozdzielić egzamin państwowy na P/J wszystkich kategorii na części: teoretyczną, praktyczną na placu i praktyczną w ruchu drogowym
7. Stworzyć możliwość uzyskiwania P/J kat. C, C+E dla osób głuchoniemych
8. Dążyć do wprowadzenia zmian, które spowodują, że komisja egzaminacyjna kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej powinna być wynagradzana przez Wojewodę.
Blok II – tematyka wymagająca zmian ustawowych – zmiany systemowe
1. Wychowanie komunikacyjne w przedszkolu, szkole, gimnazjum – obligatoryjne – wykorzystanie naszych instruktorów do prowadzenia tych zajęć
2. Kodeks etyczny instruktora nauki jazdy to standard każdego właściciela i instruktora nauki jazdy – nie sygnowanie kodeksu honorowego to „obciach”
3. Status WORD – WORD to nie przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą. WORD, w którym przyjmowany jest egzamin państwowy powinien być urzędem, agendą rządową, zaś egzaminatorzy to nie pracownicy WORD-u, firmy prowadzącej działalność gospodarczą. Egzaminatorzy to urzędnicy państwowi ze stałym wynagrodzeniem
4. Egzamin praktyczny – instrukcja egzaminowania – krótka prosta przejrzysta tj. w Dyrektywie PEiR  dnia 20.12.2006 r. o numerze 2006/126/WE – egzaminator ma się poczuć bezpieczny; Zmienić niektóre wymiary na placu manewrowym
5. Instruktor nauki jazdy to kto? Od 01.01.2015 r. (Dz.U. 28.08 .2014r., poz. 1145) nareszcie jesteśmy w wykazie klasyfikacji zawodów, ale czy to rozwiązuje problem. Stworzyć ścieżkę awansu dla instruktorów od instruktora do egzaminatora
6. Pojazdy szkoleniowe – to środki dydaktyczne – /dotyczy to podatku drogowego i innych opłat/
Więcej materiałów z obrad, w tym projekty zmian w ustawach w następnym wpisie.