Piesi po nowemu

Opublikowano i przesłano do publicznych konsultacji projekt ustawy wprowadzającej zmiany w Ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w ustawie O kierujących pojazdami.

Projektowane zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych przechodzących przez jezdnię drogi po przejściu dla pieszych.

Co nowego?

1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność; do tej pory nie było zapisu o wchodzącym;

2. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącemu, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu;

3. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50km/h przez całą dobę

4. Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną prędkość o 50 km/h bez względu na to czy czyn ten miał miejsce na obszarze zabudowanym, czy po za nim.

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie za pośrednictwem Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaproponowała uzupełnienie wprowadzonych zmian w projekcie o następujące zapisy:

Art.13 ust 1a: pieszy przed wejściem na przejście dla pieszych obowiązany jest zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeństwa;

ust.1b: dziecko do lat 10 jadące rowerem lub UTO po chodniku-drogą dla pieszych może korzystać z przejścia tylko pieszo;

ust.1c: osoba dorosła jadąca rowerem, opiekująca się dzieckiem do lat 10 kierującym rowerem lub UTO może korzystać z przejścia dla pieszych tylko pieszo;

Art.14 Zabrania się

pkt. 8) korzystania z urządzeń elektronicznych typu „telefon komórkowy, smartfon” podczas przechodzenia przez jezdnię, w tym po przejściu dla pieszych;

Art.33. dopisać

pkt. 8: kierujący rowerem lub UTO korzystając z chodnika, drogi dla pieszych lub jadący lewą stroną drogi, opiekujący się osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10 może przemieścić się na drugą stronę drogi tylko pieszo, w tym korzystając z przejścia dla pieszych tylko pieszo;

 Uzasadnienie:

Projektowane zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego najbardziej narażonych na najcięższe obrażenia w razie zdarzenia drogowego czyli pieszych, w tym najmłodszych i osób w podeszłym wieku.

W Prawie o ruchu drogowym:

 Art.2 pkt.18) określa jako pieszego również osoby poruszające się w wózku inwalidzkim oraz osoby w wieku do lat 10 kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Art.33 ust.5- zezwala kierującemu rowerem na korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych gdy:

– opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

– szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów

-warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)

Ust. 6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym;

Ust. 7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10

W rzeczywistości rowerzyści i dzieci będące pod ich opieką nie stosują się do obowiązujących przepisów. Jeżdżą ze znacznymi prędkościami po chodniku, często o mniejszej szerokości niż 2 m. Wjeżdżają na przejścia dla pieszych nie zwalniając, bez upewnia się czy nie zbliża się do przejścia  pojazd. Kierujący pojazdem dojeżdżając do przejścia dla pieszych obserwuje najbliższe jego otoczenie, co pozwala na właściwą reakcję, gdy zauważy pieszego dochodzącego do niego ( przejścia dla pieszych). Natomiast rowerzyści nadjeżdżają często ze znacznie większą prędkością niż pieszy i kierujący pojazdem może zbyt późno ich dostrzec, przez co powstaje zagrożenie najechania na nich lub wjechania na przejście dla pieszych bezpośrednio przed rowerzystę i on wjedzie w bok samochodu.

Należy wziąć pod uwagę również aspekt edukacyjno-wychowawczy,  gdyż dzieci już od najmłodszych lat  uczą się przez przykład dawany przez opiekunów i rodziców.

Prócz rowerzystów po chodnikach i drogach dla pieszych poruszają się też osoby na innych urządzeniach: hulajnogach elektrycznych, deskorolkach itp., obecnie nazywanych Urządzeniami Transportu Osobistego. Je też powinno się uwzględnić przy zmianach w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym.

Widuje się też osoby przechodzące przez przejście dla pieszych zapatrzone w telefon komórkowy lub smartfon, ze słuchawkami na uszach, nie obserwujące otoczenia, nie widzące znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, ryzykujące wejście bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd lub tramwaj.

Jeżeli zmiany w Prawie o ruchu drogowym mają zasadniczo wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa osób najbardziej narażonych na utratę życia lub zdrowia, zasadnym, naszym zdaniem jest uzupełnienie projektu zmian w przepisach o nasze propozycje.

Brzmienie artykułów ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy O kierujących pojazdami z proponowanymi poprawkami:

Art. 13. 1. Pieszy, wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Art. 13 ust 1a: pieszy przed wejściem na przejście dla pieszych obowiązany jest zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeństwa;

Art. 13 ust.1b: dziecko do lat 10 jadące rowerem lub UTO po chodniku-drogą dla pieszych może korzystać z przejścia tylko pieszo;

Art. 13 ust.1c: osoba dorosła jadąca rowerem, opiekująca się dzieckiem do lat 10 kierującym rowerem lub UTO może korzystać z przejścia dla pieszych tylko pieszo;

Art. 14. Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;

8) korzystania z urządzeń elektronicznych typu „telefon komórkowy, smartfon” podczas przechodzenia przez jezdnię, w tym po przejściu dla pieszych;

Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu.

Art. 33. 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. (uchylony)

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1–3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.  

8. Kierujący rowerem lub UTO korzystając z chodnika, drogi dla pieszych lub jadący lewą stroną drogi, opiekujący się osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10 może przemieścić się na drugą stronę drogi tylko pieszo, w tym korzystając z przejścia dla pieszych Ponadto wprowadzono zmianę w dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym

Art. 20. 1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 500–2300 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 2300–500 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2

W rozdziale 3 dotyczącym zatrzymania prawa jazdy zmieniono w Art.135 zapis ust. 1 pkt. 1a) lit.a

 Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym

W Ustawie o kierujących pojazdami zmieniono zapis w art. 102 ust.1 pkt 4

Art.102. 1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy:

4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;

Kursywą – zmiany wprowadzone w projekcie ustawy

Wytłuszczenie – zmiany proponowane przez SOSK Warszawa