Prawo jazdy w Słowenii

s1

Mimo że we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązują wytyczne unijne proces szkolenia w nich nie jest jednolity.

Jak wygląda cały przebieg szkolenia w Słowenii?

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Ośrodek Szkolenia Kierowców może  być prowadzony przez instytucję państwową, osobę prywatną, stowarzyszenie, policję i wojsko.

Posiadać musi: sekretariat, salę wykładową o odpowiedniej powierzchni ( minimum 2m² na osobę) wyposażoną w pomoce dydaktyczne i urządzenia audiowizualne, pojazdy przystosowane do nauki jazdy  oznakowane podświetlonym emblematem „ L”

( nie ma obowiązku umieszczania  danych adresowych ośrodka  na pojazdach), plac manewrowy do przeprowadzenia  pierwszych godzin jazd szkoleniowych, bez wyznaczonych stanowisk parkingowych, wyposażony w minimum 25 pachołków.

Ośrodek Szkolenia Kierowców licencję na prowadzenie działalności otrzymuje na okres 3 lat.

Instruktor licencję na wykonywanie zawodu otrzymuje na okres 5 lat w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Aby ubiegać się o uprawnienia musi mieć ukończone 24 lata, wykształcenie minimum średnie, posiadać odpowiedniej kategorii prawo jazdy przez okres nie krótszy niż 5 lat, ukończyć kurs instruktorski z wynikiem pozytywnym potwierdzonym egzaminem. Instruktor musi corocznie odbyć okresowe szkolenie zakończone zdanym egzaminem w formie testu.

Szkoleniem i egzaminowaniem Instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów oraz opracowaniem programów szkoleniowych zajmuje się Słoweńska Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Agencja ta wydaje i cofa w uzasadnionych przypadkach koncesje ośrodkom szkolenia kierowców oraz instruktorom nauki jazdy. Działa ona również na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Za wykroczenia w ruchu drogowym naliczane są punkty karne. W chwili przekroczenia  18 punktów karnych  odbierane zostaje prawo jazdy. Znacznie ostrzejsze w tym zakresie są przepisy odnośnie instruktorów nauki jazdy, przekroczenie 5 punktów karnych skutkuje cofnięciem uprawnień instruktorskich na okres 2 lat. Aby je odzyskać po tym okresie, trzeba zaliczyć z wynikiem pozytywnym zaległe szkolenie okresowe.

Szkolenia instruktorskie prowadzi tylko Słoweńska Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Żadne inne organizacje,

i podmioty nie posiadają takich uprawnień.

Organizacją broniącą interesów i praw ośrodków szkolenia kierowców oraz rozpatrywaniem zastrzeżeń do pracy instruktorów jest Izba Handlowa ( odpowiednik dawnych polskich cechów rzemieślniczych).

Szkolenie

W zakresie najpopularniejszej kategorii prawa jazdy – B, liczba obowiązkowych godzin szkolenia wynosi: teoria -20 ( 45 min. każda); jazda – 21 ( 50 min. każda). Kursanci najczęściej odbywają 30 godz. jazd.

Ośrodek prowadzi rejestr prowadzonych szkoleń na drukach ścisłego zarachowania wydanych przez SABRD.  Na tych samych zasadach każdy kursant otrzymuje indeks przebiegu szkolenia, w który wpisywane są przeprowadzone godziny szkolenia potwierdzane podpisem instruktora.

Koszt kursu w zakresie prawa jazdy kategorii B wynosi ok. 700 euro, jedna godzina jazdy szkoleniowej ( 50 min.) ok. 25 euro. Ośrodek Szkolenia Kierowców musi odprowadzić podatek Vat.

Kurs można rozpocząć na 6 miesięcy przed ukończeniem wymaganego wieku. Dla prawa jazdy kategorii AM wynosi on 15 lat. Średnia zdawalność wynosi 40%.

W Lublanie, liczącej 250 tysięcy mieszkańców, plus przyjezdni, uczniowie i studenci, jest 60 ośrodków szkolenia kierowców.

Egzaminy

Egzaminy Państwowe na prawo jazdy przeprowadzane są w Ośrodkach Egzaminacyjnych, w obiektach stanowiących ich własność.

Aby zaliczyć egzamin teoretyczny należy udzielić 90% poprawnych odpowiedzi z 45 pytań w wersji komputerowej. Baza składa się z ok. 1000 pytań, z których 300 jest ogólnodostępnych. Zdany egzamin teoretyczny ważny jest przez 3 lata. Nie zaliczenie w tym okresie części praktycznej lub 4 krotnie uzyskany wynik negatywny z jazdy egzaminacyjnej powoduje konieczność ponownego zdania egzaminu teoretycznego.

Egzamin praktyczny odbywa się pojazdami ośrodków szkolenia kierowców, podczas których miejsce na przednim siedzeniu obok osoby zdającej zajmuje instruktor nauki, a egzaminator na tylnym siedzeniu. Pojazdy , którymi przeprowadzany jest egzamin, nie są wyposażane w urządzenia rejestrujące ich przebieg.

Kursant nie ma możliwości odwołania się od decyzji egzaminatora.

Osoba zdająca egzamin  wnosi dwie opłaty: za przeprowadzenie egzaminu na rzecz SABRD  wynoszącą  32 euro za część teoretyczną i 16 euro za część praktyczną, oraz dodatkowo w ośrodku szkolenia kierowców za podstawienie pojazdu i udział instruktora nauki jazdy w egzaminie opłatę wynoszącą 25 euro.

Kierowca w okresie 2 lat od otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy musi odbyć kurs doszkalający w wymiarze 4 godzin teorii

i 2 godzin praktyki.

Każde państwo Unii Europejskiej ma swoją specyfikę i stosując ogólnounijne wytyczne tworzy szczegółowe przepisy biorąc to pod uwagę. Dobrze jest zapoznać się z ich odmiennością i wynikającymi z nich rozwiązaniami, nie koniecznie przenosząc je na nasz polski grunt.

Fotorelacja w Galerii

Prezentacja Power Point system-slowenia

Jan Szumiał