Projekt MI dotyczący zmian warunków technicznych motocykli do szkolenia i egzaminowania w zakresie kat: A2

Proponujemy zapoznanie się z projektem rozporządzenia MI i jego uzasadnieniem

Projekt z dnia 24 czerwca 2020 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y [1])

z dnia <data wydania aktu> r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu

ich niezbędnego wyposażenia[2]

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z 2017 r. poz. 2338, z 2018 r. poz. 855 oraz z 2019 r. poz. 2560) w § 31:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pojazd Policji, z wyjątkiem motocykla, powinien mieć:

 1. niebiesko-granatową barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej i umieszczonym po obu stronach pojazdu napisem

„POLICJA” barwy białej, albo

 • srebrną barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany:
  • pasem wyróżniającym odblaskowym barwy niebieskiej z dodatkowymi prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej, umieszczonymi na jego górnej i dolnej krawędzi,
  • odblaskowym napisem „POLICJA” barwy białej umieszczonym po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym.”; 2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Na pojeździe Policji o niebiesko-granatowej barwie nadwozia, z wyjątkiem motocykla, dodatkowo można umieścić:

 1. świetlny napis „POLICJA” barwy niebieskiej na białym tle na dachu pojazdu;
 2. oznaczenie rodzaju służby policyjnej;

– 2 –

 • numer taktyczny;
 • napis „POLICJA” barwy białej z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu może być odwrócony ( lustrzany ).

1b. Na pojeździe Policji o srebrnej barwie nadwozia, z wyjątkiem motocykla, dodatkowo można umieścić:

 1. świetlny napis „POLICJA” barwy niebieskiej na białym tle na dachu pojazdu;
 2. oznaczenie rodzaju służby policyjnej;
 3. numer taktyczny;
 4. odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej z przodu i z tyłu pojazdu, z tym że napis z przodu umieszcza się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym;
 5. znak gwiazdy policyjnej na obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym lub z przodu pojazdu nad napisem  „POLICJA;
 6. napis „POMAGAMY I CHRONIMY” umieszczony półkolem nad znakiem gwiazdy policyjnej.”;

3) w § 43 w ust. 4 w pkt 3 w lit. a wyrazy „395 cm3” zastępuje się wyrazami „245 cm3„.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

MINISTER INFRASTRUKTURY

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia został przygotowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.).

Zaproponowane w projekcie rozwiązania dotyczą zmiany w zakresie oznakowania pojazdów Policji oraz wymagań dla motocykla stosowanego na egzaminie państwowym na prawo jazdy kategorii A2.

W porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami, w projektowanej regulacji dotyczącej § 31 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) wprowadzono zmiany w zakresie dodatkowego oznakowania pojazdów Policji. Zmiana korzystnie wpłynie na zwiększenie rozpoznawalności oznakowanych pojazdów Policji, a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przyczyni się do tego również możliwość umieszczenia gwiazdy policyjnej z przodu pojazdu nad napisem „POLICJA” tym bardziej, że w znaku gwiazdy policyjnej umieszczony jest numer alarmowy 112. Informacja o numerze alarmowym 112 będzie miała też aspekt edukacyjny.

Nowe przepisy nie wymagają okresu dostosowawczego. Pojazdy, które znajdują się w eksploatacji będą oznakowane w sposób dotychczasowy, a nowo wprowadzane pojazdy będą mogły być  oznakowane według nowych zasad.

Uwzględnienie przepisu umożliwiającego umieszczenie na pojeździe Policji napisu – „POMAGAMY I CHRONIMY” propaguje misję Policji. Należy zauważyć, że hasło to zostało wybrane w ramach konkursu na hasło umieszczane na radiowozach, ogłoszonego w czerwcu 2016 r. przez Komendanta Głównego Policji. Potwierdzeniem słuszności tej idei jest duże zainteresowanie z jakim spotkał się konkurs na policyjne hasło, które ma być umieszczone na radiowozach policyjnych, czego efektem była duża liczba propozycji (ponad 4 tysiące) nadesłanych do Komendy Głównej Policji.

Umieszczenie na oznakowanych pojazdach napisu „POMAGAMY I CHRONIMY” podyktowane jest zarówno potrzebą wizualizacji hasła wyłonionego w ogłoszonym przez Komendanta Głównego Policji konkursie, jak i dostosowania oznakowania tych pojazdów do standardów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że większość służb policyjnych w Unii Europejskiej posiada tego rodzaju hasła umieszczone na pojazdach, których barwy i sposób malowania również jest ujednolicony, co ułatwia identyfikację służb porządkowych przez obywateli. Hasło to jest również spójne z hasłami stosowanymi przez inne organizacje policyjne, które deklarują służebną rolę wobec społeczeństwa. Przykładem może tu być hasło Policji amerykańskiej „To serve and to protect” (Służyć i chronić), jak również hasło IPA (International Police Association) napisane w języku esperanto: „Servo per amikeco” (Służba przez przyjaźń).

Strona 1 z 2

Wprowadzono także możliwość oznaczania pojazdów Policji numerami taktycznymi. Numer taktyczny zawiera wyróżnik literowy określający przyporządkowanie pojazdu do określonej jednostki Policji oraz cyfrowy stanowiący numer indywidualny pojazdu. Oznaczenie pojazdu niepowtarzalnym w skali kraju numerem taktycznym usprawnia współdziałanie oraz identyfikację pojazdu podczas wykonywania zadań służbowych.

Koszty wejścia w życie projektowego rozporządzenia będą ponoszone w ramach wydatków planowanych w ustawie budżetowej na dany rok na zakup nowych pojazdów.

Policja nie będzie ubiegała się o dodatkowe środki z budżetu państwa.

Proponowane zmiany zostaną sfinansowane z części 42 budżetu państwa „sprawy wewnętrzne” ze środków przydzielonych Policji w ramach limitu finansowego na rok 2020 i lata kolejne.

Zgodnie z § 1 pkt 3 projektowanego rozporządzenia motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A2 będzie musiał być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej „co najmniej 245 cm3” z dotychczasowych „co najmniej 395cm3”.Zmiana ma na celu wdrożenie dyrektywy Komisji Europejskiej nr 2020/612 zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Dyrektywa zmienia z dniem 1 listopada 2020 r. wymagania co do motocykla stosowanego na egzaminie państwowym na prawo jazdy kategorii A2. Zgodnie z § 2 przedmiotowy przepis wejdzie w życie w dniu 1 listopada 2020 r.

Wpływ projektowanego rozporządzenia na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Projektowane przepisy nie będą miały wpływu na działalność małych i średnich przedsiębiorstw realizujących usługi publiczne i usługi publicznego transportu zbiorowego. W przypadku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmiana nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami w przedmiotowym zakresie.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

Zgodnie z art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej.

Stosownie do § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z dniem skierowania projektu do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.[1] ) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

[2] ) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2020/612 Komisji (UE) z dnia 4 maja 2020 r. zmieniającą dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 141 z 05.05.2020, str. 9).