Realizacja obowiązku odbycia warsztatów dla instruktorów, a sytuacja epidemiologiczna COVID-19

Prezes OIGOSK, pan Roman Stancel, podaje do wiadomości wnioski o interwencje wysłane do Rzeczników: Małych i Średnich Przedsiębiorców, Praw Obywatelskich, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.(załączniki)

Albowiem:

1)     Premier Mateusz Morawiecki jak dotąd nie odpowiedział na wniosek z 27 października 2020,

2)     Minister Zdrowia przesłał wniosek wg. właściwości do Ministra Infrastruktury,

3)     Minister Infrastruktury  rozpatrzył wniosek negatywnie.


Zostało już tak niewiele czasu na konieczne zmiany legislacyjne ( 7 stycznia 2021 upływa termin złożenia zaświadczenia w organie ewidencyjnym) tj. proponujemy dodać w art.12a w ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pkt. 4) w brzmieniu:
4) art.37 ust.1 pkt.2 i 3, art.38 ust.5 pkt.2 i 3, art.38a, art.63 ust.1 pkt.2 i 3, art.63a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341)”.

Przesyłając korespondencję w tytułowej sprawie mamy nadzieję na wsparcie przez Parlamentarzystów starań zawieszających obowiązek odbycia szkoleń przez instruktorów pod sankcją skreślenia z ewidencji skutkujący pozbawieniem prawa wykonywania zawodu instruktora, o którym mowa w art.33 ustawy o kierujących pojazdami.
Realizacja w/w obowiązku w stanie pandemii koronawirusa stanowi również naruszenie art.32 ust.1 i 2 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem wszyscy są wobec prawa równi oraz mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Natomiast w przedmiotowym przypadku obowiązek odbywania szkoleń przez instruktorów nauki jazdy stanowi przejaw skrajnej niesprawiedliwości społecznej szczególnie uwzględniając prawne okoliczności dopuszczania do uczestnictwa w ruchu drogowym kierujących pojazdami z poważnymi, zagrażającymi bezpieczeństwu problemami zdrowotnymi, albowiem stosownie do przepisu art. 12a ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – na czas obowiązywania stanu pandemii koronawirusa SARSCoV-2 między innymi zawieszono obowiązek poddania się okresowemu badaniu w razie upływu terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

W imieniu PFSSK, PIGOSK i OIGOSK

Roman Stencel  prezes OIGOSK