REGULAMIN

KOMISJI REWIZYJNEJ

Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców

z siedzibą w Warszawie

§ 1

 1. Komisja Rewizyjna SOSK powołana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i działa na podstawie Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Do zadań komisji Rewizyjnej należy:
 3. kontrola, co najmniej raz do roku, całokształtu działalności SOSK i jego władz, a w szczególności gospodarki finansowej,
 4. złożenie na Walnym Zgromadzeniu Członków SOSK sprawozdania ze swojej działalności,
 5. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 2

Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej, podejmowanych zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, wymagana jest obecność co najmniej połowy nominalnej liczby członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad. Dopuszcza się głosowanie jawne uchwały z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji takich jak: telefon, fax, poczta elektroniczna, za zgodą wszystkich członków Komisji. Komisja Rewizyjna może podjąć uchwałę o zwołaniu posiedzenia rozszerzonego z udziałem zaproszonych członków Stowarzyszenia i/lub władz Stowarzyszenia.

 § 3

W skład Komisji Rewizyjnej może wchodzić każda osoba fizyczna, będąca członkiem Stowarzyszenia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych i obywatelskich.

§ 4

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez walne Zgromadzenie Członków, zwykłą większością głosów, na okres 4 lat.
 2. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

 § 5

1.Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz maja swoje funkcje pełnić osobiście wedle swej najlepszej wiedzy i umiejętności w sposób bezstronny. Nie mogą cechować się stronniczością w ocenie działalności Stowarzyszenia i są zobowiązani do zachowania tajemnicy.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty SOSK.

 § 6

W sprawach określonych w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać ustnie lub pisemnie wnioski do członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszony wniosek podlega ocenie podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołanego nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 7

Każde posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołane z przyczyny określonej w § 6 niniejszego Regulaminu musi być zakończone protokołem z posiedzenia.

§ 8

 1. W zależności od decyzji wynikającej z § 7 niniejszego Regulaminu Komisja Rewizyjna przekazuje zainteresowanym protokół z posiedzenia.
 2. Zainteresowani są powiadamiani o terminach posiedzeń.
 3. Posiedzenia rozszerzone są jawne i protokołowane.
 4. Na wniosek jednego z Członków Komisji Rewizyjnej posiedzenie rozszerzone może być zawieszone celem odbycia posiedzenia z udziałem jedynie członków Komisji Rewizyjnej.

 § 9

Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Uchwalony 25.02,2015 – Uchwała 2/15 WZG SOSK

 

REGULAMIN

Sądu Koleżeńskiego

Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców

Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Sąd Koleżeński SOSK, zwany dalej Sądem lub Sadem Koleżeńskim, jest jednym z organów Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej SOSK lub Stowarzyszeniem, powołanym przez walne Zgromadzenie Członków.
 2. Sąd Koleżeński działa na podstawie § 36 i dalszych Statutu SOSK oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami SOSK.
 2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków Stowarzyszenia dotyczące nieprzestrzegania Statutu, regulaminów wewnętrznych, uchwał władz Stowarzyszenia oraz norm etycznych i prawnych.

         Skład Sądu Koleżeńskiego

§ 3

  1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 1. Ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego następuje z chwilą wyboru jego składu przez walne Zgromadzenie Członków.
 2. Przewodniczący wybierany jest na cały okres kadencji Sądu.
 3. W razie rezygnacji Przewodniczącego ze swej funkcji lub odwołania Przewodniczącego przez Walne Zgromadzenie Członków ze składu Sądu przed upływem kadencji, powołany na jego miejsce Przewodniczący pełni swoje obowiązki do czasu zakończenia kadencji Sądu.
 4. Kadencja wszystkich członków Sądu trwa nie dłużej niż 4 lata, równocześnie nie dłużej niż do dnia zakończenia kadencji Zarządu.
 5. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków Sądu Koleżeńskiego, pozostałym członkom przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków Sądu Koleżeńskiego pochodzących z wyboru.

§ 4

 1. W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, lub w przypadku niemożności pełnienia powierzonej funkcji przez członka, członek Sądu Koleżeńskiego może być wyłączony ze sprawy – na umotywowany wniosek zainteresowanej Strony, lub z własnej inicjatywy.
 1. O wyłączeniu ze sprawy decydują pozostali członkowie Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu większością bezwzględną głosów. Strona może jedynie raz wnioskować o wyłączenie ze sprawy członka Sądu. Jeśli wyłączony ze sprawy zostanie Przewodniczącym sądu, pozostali członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego do zakończenia danej sprawy.

Zakres działania

§ 5

 1. Terenem działania Sądu Koleżeńskiego jest obszar rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Sądu jest miasto stołeczne Warszawa. Adresatem do korespondencji Sądu jest adres siedziby SOSK.
 1. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach dotyczących naruszania: postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, zasad etyki zawodowej, współżycia koleżeńskiego innych wykroczeń naruszających dobre imię SOSK, rozstrzyga również spory powstałe między członkami SOSK na tle działalności SOSK.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od doręczenia, za pośrednictwem zarządu. Odwołanie składa się na adres Zarządu Stowarzyszenia.

Tryb działania

§ 6

 1. Postępowanie Sądu Koleżeńskiego może zostać wszczęte na wniosek członka Stowarzyszenia, zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 1. wnioski wnoszone są bezpośrednio do Przewodniczącego sądu Koleżeńskiego na adres Zarządu.
 2. Stowarzyszenie przed Sądem Koleżeńskim może reprezentować Prezes zarządu lub inna osoba wskazana przez zarząd.
 3. Strona postępowania może wskazać innego członka zwyczajnego lub wspierającego SOSK, umocowanego pisemnie do jej reprezentowania przed Sądem, może także być reprezentowana przez prawnika, w szczególności adwokata lub radcę prawnego.
 4. Udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji w trakcie postępowania nie ogranicza prawa Strony do osobistego udziału w posiedzeniach i do składania wyjaśnień w związku z prowadzonym postępowaniem.

§ 7

 1. Wnioski o wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim muszą zawierać:

a. datę i miejsce sporządzenia,

b. oznaczenie uczestników sporu, których dotyczą zarzuty,

c. adresy uczestników postępowania do doręczeń pism procesowych; dopuszcza się przekazywanie korespondencji droga elektroniczną, jeśli Strona postępowania złoży takie żądanie,

d. opis zarzutów,

e. uzasadnienie, stan faktyczny,

f. dotychczasowy przebieg polubownych uzgodnień lub poprzednich orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

g. podpis,

h. ewentualne załączniki.

2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim prowadzone jest nieodpłatnie; Strony postępowania nie wnoszą żadnych opłat związanych ze zgłoszonym roszczeniem.

§ 8

Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez członka Sądu Koleżeńskiego kopie wszystkich złożonych przez wnioskodawcę dokumentów, zostają rozesłane do wszystkich Stron sporu oraz do wszystkich członków Sądu, celem zapoznania.

§ 9

 1. Niezwłocznie po wniesieniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego Przewodniczący wyznacza obwinionemu 14-dniowy termin do udzielenia pisemnej odpowiedzi.
 1. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, bądź w chwili zebrania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, Przewodniczący wyznacza termin, miejsce, porządek rozprawy Sądu Koleżeńskiego, a także wskazuje skład członków sądu, którzy będą uczestniczyli w postępowaniu, informując o tym Strony.
 2. W postępowaniu jednocześnie uczestniczy trzech członków sądu, w tym sam Przewodniczący.
 3. Jeśli z obiektywnych przyczyn wynika niemożliwość udziału w postępowaniu Przewodniczącego, wówczas wyznacza on swojego zastępcę w tym postępowaniu.
 4. Skład orzekający od początku do końca sprawy musi być niezmieniony, jeśli z jakichkolwiek przyczyn dojdzie do zmiany składu orzekającego, wówczas postępowanie należy rozpocząć od nowa.
 5. W przypadku uzasadnionych koniecznością podjęcia pilnych uchwał sądu lub w przypadku wniosków złożonych przez Zarząd lub Komisję rewizyjną, dopuszcza się odstąpienie od terminu czternastodniowego, o którym mowa w ust. 1.

§ 10

W przypadku braku jednej ze Stron lub jej pełnomocnika na posiedzeniu Sądu, Przewodniczący Sądu po stwierdzeniu poprawności zawiadomienia wszystkich uczestników postępowania może zarządzić procedowanie bez tej strony, opierając się na zeznaniach powołanych świadków lub na innych dowodach w sprawie.

§ 11

 1. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego są jawne z możliwością wyłączenia jawności na umotywowany wniosek jednej ze Stron. Wyłączenie jawności następuje decyzją Przewodniczącego Sądu.
 2.  Z rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządzany jest protokół, który prowadzony może być przez jednego z członków sądu lub inną, niezwiązaną ze sprawą osobę będącą członkiem Stowarzyszenia.

§12

Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

  1. domniemania niewinności,
  2. kontradyktoryjności,
  3. obiektywizmu(bezstronności)
  4. prawdy materialnej,
  5. prawa do obrony.

Postępowanie

§ 13

 1. Po otwarciu posiedzenia Sądu przez Przewodniczącego, wnoszący sprawę przedstawia ustnie stanowisko oraz twierdzenia i dowody na ich poparcie, następnie druga Strona postępowania, po upewnieniu się przez Przewodniczącego co do rozumienia stawianych zarzutów, składa wyjaśnienia.
 2. Strony postępowania mogą na swój wniosek przywoływać dowody z przesłuchania świadków. Wniosek o powołanie świadka powinien być złożony Przewodniczącemu Sądu w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed planowanym dniem posiedzenia. Obowiązek wezwania świadka spoczywa na Przewodniczącym Sądu.

§ 14

 1. Przewodniczący Sadu, w szczególności na wniosek Strony postępowania, ma prawo uchylić pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie lub niedopuszczalne.
 1. Przewodniczący sądu ma prawo zdecydować o wykreśleniu z protokołu posiedzenia fragmentów, które nie stanowią przedmiotu rozpatrywanego sporu.

     § 15

 1. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Przewodniczący Sądu zamyka     postępowanie dowodowe i udziela głosu Stronom, a następnie zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania orzeczenia.
 2. Narady członków Sądu są niejawne, odbywają się wyłącznie w obecności członków Sądu uczestniczących w postępowaniu, którego dotyczy orzeczenie i protokolanta.
 3. członkowie Sądu jak również protokolant uczestniczący w części niejawnej postępowania są związani tajemnicą.

§ 16

 1. W przypadku braku możliwości podjęcia jednomyślnego orzeczenia, składu orzekający na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga zwykłą większością głosów w kwestii winy i kary.

2. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w formie uchwał.

§ 17

 1. Orzeczenie powinno zawierać alternatywnie:

a. polubowne rozwiązanie sprawy, na które w trakcie postępowania zgodziły się obie strony,

b. umorzenie postępowania,

c. uniewinnienie od zarzutów,

d. ukaranie obwinionego.

 1. Orzeczenie ogłasza się jawnie, bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Sądu w obecności Stron postępowania.
 2. W terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia Przewodniczący jest zobowiązany do opracowania szczegółowego pisemnego uzasadnienia orzeczenia, które dostarcza Stronom postępowania na ich adres korespondencyjny, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 18

 1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od doręczenia, za pośrednictwem Zarządu.
 2. Odwołanie powinno zawierać:

a. oznaczenia orzeczenia, od którego jest wnoszone odwołanie,

b. zwięzłe przedstawienie zarzutów,

c. zwięzłe uzasadnienie zarzutów,

d. wniosek o zmianę, uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem żądanej zmiany lub uchylenia w całości, lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

 1. Uchwały wydane przez Walne Zgromadzenie Członków, jako organu drugiej instancji, są ostateczne.

§ 19

Przewodniczący Sądu, na wniosek każdej ze Stron, w każdym stadium postępowania może ogłosić zawieszenie postępowania i wyznaczyć termin posiedzenia pojednawczego, jeśli może się ono przyczynić do polubownego zakończenia sprawy.

                                                                                                                            § 20

 1. W razie niemożności wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych na jednym posiedzeniu, Przewodniczący Sądu wyznacza terminy kolejnych posiedzeń, uzgadniając w miarę możliwości terminy ze Stronami.
 1. Drugi i każde kolejne posiedzenie w tej samej sprawie nie może się odbyć w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia poprzedniego posiedzenia.

§ 21

 1. Uchwały Sadu Koleżeńskiego, a także protokół z każdego posiedzenia podpisują wszyscy członkowie Sądu obecni na posiedzeniu i protokolant.
 1. Protokoły wraz z załącznikami są przechowywane w biurze Zarządu Stowarzyszenia lub w innym miejscu, spełniającym wymagania do archiwizacji akt.
 2. Protokoły wraz z załącznikami muszą być przechowywane w stanie nieuszkodzonym przez 5 lat. Dokumenty mogą być także digitalizowane i przechowywane w wersji elektronicznej.

         Sankcje Sądu Koleżeńskiego

§ 22

 1. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary organizacyjne:

a. upomnienie,

b. nagana,

c. zawieszenie w prawach członka na okres od 3 do 6-ciu miesięcy,

d. wykluczenie z SOSK.

2. Zawieszenie nie pociąga za sobą utraty prawa do pomocy socjalnej.

Postanowienia końcowe

§ 23

Praca członków Sądu Koleżeńskiego ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią wynagrodzenie.

§ 24

Ze swojej działalności Sąd Koleżeński zdaje sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Członków.

                                                                                                                              § 25

Regulamin Sądu Koleżeńskiego wchodzi w życie z chwilę uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków.

Uchwalony 25.02.2015 – Uchwała 3/15 WZC SOSK