Rozporządzenie MIB w sprawie egzaminów- skrót zmian

Zmiany dokonane w zasadach przeprowadzania egzaminów państwowych osób ubiegających się o prawo jazdy w nowym rozporządzeniu M I i B.

Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami …… /skrót/

1.- (§12.1) Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość:
a) dowód osobisty,
b) kartę pobytu,
c) paszport.
2.- (§14.2); Egzaminator w związku z wykonywanymi czynnościami:
2) w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy, wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania osoby egzaminowanej w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu*
* Nie może być egzaminowana osoba której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że:
znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
(§15.2)a); Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin jest pod wpływem alkoholu albo odmówiła poddania się badaniu.
3.- (§15.5);16.1.2); Egzaminator nie przeprowadza lub przerywa egzamin państwowy jeżeli stwierdził awarię urządzenia, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące
(§27.8); Podczas części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli egzaminator stwierdził awarię urządzenia rejestrującego uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego od początku przeprowadza część praktyczną egzaminu odpowiednio na placu manewrowym i w ruchu drogowym lub w ruchu drogowym w zależności od miejsca wystąpienia awarii- pod warunkiem, że jest dostępny pojazd egzaminacyjny, którym można dalej przeprowadzać egzamin.
4.- (§15.6); Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli pojazd ośrodka szkolenia kierowców, którym prowadzone było szkolenie tej osoby i na jej wniosek wskazany do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego nie spełnia wymagań określonych w w art.24 oraz art. 54 ustawy.
5.- (§15.b);§32.1); §16.1.4)Egzaminator nie przeprowadza egzaminu lub przerywa egzamin państwowy jeżeli osoba egzaminowana zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego. Osoba ta uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego.
(§32.2)W przypadku gdy osoba egzaminowana: korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzielaniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności niesamodzielnie uzyskuje wynik negatywny egzaminu państwowego.
6.- (§15.c); Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów i subkodów ograniczeń w zakresie specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem.
7.- (§16.2.;3.); Egzaminator nadzorujący przerywa egzamin, jeżeli stwierdzi, że egzamin przeprowadzany jest niezgodnie z przepisami.
W tym przypadku dalszą część egzaminu przeprowadza egzaminator nadzorujący lub wyznaczony przez niego inny egzaminator.
8.- (§27.6); Podczas części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;
9.- (§27.9); Podczas części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
a) sposób wykonywania manewrów na drodze,
b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.
10.- (§28.2.1); Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny- podaje przyczyny jego uzyskania;
11.- załącznik nr.5; Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy; uległ modyfikacji. W części Plac manewrowy/ ruch drogowy, usunięto pozycję-zawracanie; wpisano w pozycji.

12- Jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (dotyczy kategorii AM,A1,A2,A);
Rozdzielono na dwie osobne pozycje:

– Zmiana kierunku jazdy w prawo
– Zmiana kierunku jazdy w lewo
13.- (Tabela nr 1) Zadania egzaminacyjne stosowane na egzaminie państwowym oraz kryteria oceny wykonania tych zadań . Umieszczone zostały zapisy:
Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego;
Poz.1 Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego.
Poz.9. Niezastosowanie się do znaków:
2. Zakaz wjazdu ( odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu)
8. Zakaz ruchu
Poz.17. Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
14.- (Tabela nr. 2) Zadania egzaminacyjne
Zadanie 1.
Poz.1;;

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
15.- (Tabela nr.4) Kryteria Poz.1.1.3.2)właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa ( jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi są zamknięte. ( Zapis ten dotyczy kategorii B)
16.- (Tabela nr. 4) Poz.1.1.3.4)b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa- pojazd silnikowy obok przyczepy_- na wykonanie zadania osoba ma nie więcej niż 15 minut. ( było dotychczasowo 10 minut)
17.- (Tabela nr. 4) Poz.1.1.3.5) dodatkowo dla kategorii D1,D1+E,D,D+E, sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki ( wyjaśniono, co jakie czynności wchodzą w sprawdzenie stanu nadwozia).
18.- (Tabela nr. 4) Poz.1.1.3 (na końcu kryteriów zadań dopisano)
W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle .
Zadanie 2 z tabeli nr.2.
Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.
19.- (Tabela nr.4) Poz.2.2.
1). uruchomienie silnika pojazdu,
2). włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym
20.- (Tabela nr.4) Poz2.2.7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.
W przypadku egzaminu w zakresie kategorii B+E,C1+E,C+E,D1+E,D,D+E,T dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.
Zadania egzaminacyjne
21.- (Tabela nr.7) Poz.25 Rozprzęganie pojazdu z przyczep- zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym- na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut (było 7 minut)
22.- (Tabela nr.7) Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.
23.- §9.1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w ośrodku egzaminowania
2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym, do części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie pozwolenia, a także do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM.
3. Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM może być organizowany przez ośrodek egzaminowania w miejscowości spełniającej wymagania, o których mowa w art.51 ust.4a ustawy, poza siedzibą ośrodka egzaminowania.
4. W przypadku, o którym mowa w ust.3, część teoretyczna egzaminu państwowego może być przeprowadzana przy użyciu przenośnych stacji egzaminujących z systemem teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

Zmieniono w kat.D parametry parkowania prostopadłego i skośnego (tabela 11)

Parkowanie skośne: a- 16,5-19m (było 14m)

Parkowanie prostopadłe:a- 16,5-19m ( było 14m); b-4,5m (było 4m); c- 16m (było 12m) ;

a- głębokość stanowiska wjazdu; b- szerokość stanowiska; c-strefa wjazdu

Wzniesienie ( wszystkie kategorie) kąt pochylenia:∝ 2,5°-5,5° ( było 2,5°-5 °).
Niektóre cytaty ze względów objętościowych są niepełne, co nie ma wpływu na interpretację zapisu.
Opracował: J. Szumiał