Spotkanie Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego -11 czerwca 2019 w Instytucie Transportu Samochodowego.

 

Dzisiaj 11 czerwca 2019 w ITS, Prezes SOSK Jan Szumiał, odebrał w imieniu członków Stowarzyszenia, potwierdzenie przystąpienia do Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tym samym nasze Stowarzyszenie stało się organizacją deklarującą wspieranie działań podejmowanych przez Komisje Europejską w zakresie BRD. European Road Safety Charter to platforma współpracy partnerów z krajów członkowskich z instytucjami unijnymi. Jesteśmy jednym z ponad 4 tys. podmiotów, które w całej Europie podpisały Kartę, a nasza trwająca już 25 lat troska o zwiększanie bezpieczeństwa na drodze postrzegana jest, przez twórców Karty,  jako dodatkowy walor.

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców funkcjonuje w przestrzeni polskich organizacji pozarządowych od roku 1994.

Misją Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków dla systematycznego podnoszenia jakości szkolenia wpływającego na bezpieczeństwo ruchu drogowego,  z czego wynika przewidziana w Statucie możliwość przystępowania SOSK do różnych organizacji  krajowych i międzynarodowych zajmujących się tą problematyką.

Zadaniami wynikającymi z misji Stowarzyszenia jest organizowanie kursów, wykładów i seminariów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki jazdy oraz zagadnień pokrewnych , zarówno dla członków i ich współpracowników, jak i dla całego środowiska szkoleniowego Warszawy.

SOSK włącza się w działania innych stowarzyszeń, organizacji, władz lokalnych i szkół propagujących poprawę bezpieczeństwa na drodze oraz edukację w tym zakresie. Nasi członkowie uczestniczą w festynach adresowanych do społeczeństw lokalnych poświęconych bezpieczeństwu, jak również zajęciach dla dzieci i młodzieży zwiększających ich wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z infrastruktury drogi.

Stowarzyszenie wspiera różnorodne inicjatywy, takie jak konkursy i rajdy, promujące bezpieczeństwo na drodze, w tym edukację w zakresie pierwszej pomocy.

Włączamy się w akcje społeczne nakierowane na realizację rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inspirujemy i wraz z innymi partnerami społecznymi staramy się o  zmiany organizacji ruchu w newralgicznych i szczególnie niebezpiecznych miejscach na warszawskich ulicach. Przedstawiciele SOSK biorą udział w pracach Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego