Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw w Senacie

Ustawa o zmianie Ustawy o Transporcie Drogowym i Niektórych Innych Ustaw ( poniżej) została uchwalona przez Sejm RP zdecydowaną większością głosów. Ok. 98% posłów głosowało za przyjęciem ustawy.

Zanim projekt ustawy został poddany pod obrady plenarne Sejmu wprowadzono w nim warte podkreślenia zmiany  z zakresu szkolenia.

Np.: usunięto zapis  dotyczący warunków jakie miałby spełniać ośrodek szkolenia aby nauczać na odległość przy pomocy wykorzystywania technik komputerowych i Internetu; posiadania pojazdów samochodowych o ograniczonym wieku; zatrudniania kadry szkoleniowej na umowę o pracę.

Według istniejącej ustawy szkolenie takie może prowadzić przedsiębiorca zajmujący się nieprzerwanie tego typu szkoleniem od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego programu.

Jednak w projekcie wspomnianej ustawy zawarte są też propozycje, które przez środowisko szkoleniowe nie będą mile widziane. Chodzi o wymogi w zakresie szkolenia na prawo jazdy z kodem 95 (wpis do prawa jazdy potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów- posiadanie kwalifikacji kierowcy zawodowego niezbędnych do wykonywania przewozów w transporcie drogowym). Aby szkolić na tego typu uprawnienia ośrodki będą zmuszone do zakupu programów nauczania spełniających nowe wymagania, a ich koszt wahać  się będzie w sumie ok. 20 tys. PLN. Prawdopodobnie obecnie tylko jeden ośrodek szkolenia posiada oprogramowanie spełniające wymogi.

Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury w Senacie, które ma się odbyć 6 października br. mogą być zgłoszone uwagi i wprowadzone korekty do niniejszej ustawy. Jaki będzie ostateczny kształt ustawy? Zobaczymy.

Poniżej tekst procedowanej ustawy.