Walne Zgromadzenie członków SOSK – 3 kwietnia 2019

Członkowie SOSK Warszawa 

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców, z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §25 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień  3 kwietnia 2019 r. na godz.11.00 w I terminie i na godz. 11.30 w II terminie w OSK Bemot w Warszawie przy ul. Inspektowej 1

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Zaprezentowanie projektu  porządku  obrad  proponowanych  przez  Zarząd.
 4. Głosowanie i  zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Głosowanie nad odwołaniami od Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego SOSK z dnia 29 czerwca 2016 r.(§ 18 pkt. 3 Statutu SOSK).
 6. Informacja Zarządu o osobach skreślonych z listy Członków w wyniku 3 miesięcznego nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami oraz nie uregulowania zaległości pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia (§ 17 pkt. 3 Statutu SOSK).
 7. Informacja Zarządu o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia.
 8. Wybór Komisji  Sprawozdawczo – Wyborczej   ( 3 osoby ).
 9. Przerwa na sprawdzenie przez Komisję Sprawozdawczo – Wyborczą wymogów statutowych.
 10. Komunikat Komisji o zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania  uchwał.
 11. Wręczenie mandatów.
 12. Sprawozdanie z  działalności  Zarządu  SOSK od  2015 r.  do  2019 r.
 13. Sprawozdanie Skarbnika  o  stanie  finansów  oraz  terminowości  opłacania  składek członkowskich.  Zaprezentowanie  bilansu  finansowego  Stowarzyszenia za  okres 2015-2019 r.
 14. Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej za okres 2015-2019   z wnioskiem o absolutorium dla Członków  Zarządu.
 15. Sprawozdanie Sądu  Koleżeńskiego  za okres 2015-2019 r.
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu.
 18. Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu bilansu  finansowego  SOSK  za okres 2015-2019.
 19. Podjęcie Uchwały   o   przeznaczeniu   nadwyżki   finansowej   uzyskanej za okres 2015-2019 r.
 20. Podjęcie Uchwały nad  udzieleniem  absolutorium  Zarządowi.
 21. Podjęcie Uchwały nad udzieleniem  absolutorium  Komisji  Rewizyjnej.
 22. Podjęcie Uchwały nad udzieleniem absolutorium Sądowi  Koleżeńskiemu.
 23. Zgłoszenie kandydatur  na  funkcję  Prezesa  Zarządu  na  kadencję  2019-2023.
 24. Prezentacja kandydatów  na  Prezesa  Zarządu.
 25. Głosowanie i  odczytanie  wyników  wyboru  Prezesa  Zarządu.
 26. Zgłoszenie kandydatur  na  Członka  Zarządu  na  kadencję  2019-2023.
 27. Prezentacja kandydatów do  Zarządu.
 28. Głosowanie i odczytanie wyników  wyboru  Członków  Zarządu.
 29. Ukonstytuowanie się  Zarządu.
 30. Przedstawienie składu  Zarządu.
 31. Zgłoszenie  kandydatur  na  Członka  Komisji Rewizyjnej  na  kadencję  2019-2023,
 32. Prezentacja kandydatów na członka Komisji Rewizyjne.j
 33. Głosowanie i odczytanie wyników  wyboru  Komisji Rewizyjnej.
 34. Zgłoszenie  kandydatur  do Sądu Koleżeńskiego  na  kadencję  2019-2023.
 35. Prezentacja kandydatów do  Sądu Koleżeńskiego.
 36. Głosowanie i odczytanie wyników  wyboru Sądu Koleżeńskiego.
 37. Przedstawienie przez  Komisję  Sprawozdawczo  Wyborczą  projektów  Uchwał  i  Wniosków  zgłoszonych  przez  zgromadzonych Członków i  Zarząd SOSK.
 38. Zakończenie obrad.

Za Zarząd

Prezes Jan Szumiał