Zmiany w ustawie o drogach publicznych dotyczące pojazdów nienormatywnych

W dniu 11 stycznia 2021 r. poz. 54 opublikowana została Ustawa z dn. 18 grudnia 2020 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany w ustawach:

– o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 Dz. U. z 2020 r. poz.470, 471, 1087, 2338; kodeksu postępowania administracyjnego

– kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320

– prawo o ruchu drogowym  z dn.20.06.1997 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087, 1517

– prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dn.30.08.2002 Dz. U. z 2019r. poz. 2325 i z 2020 r. poz. 2299, 2320.

Zmiany dotyczą klasyfikacji dróg, zakazu ruchu pojazdów o określonym nacisku pojedynczej osi napędowej w zależności miejsca przebiegu drogi, konsekwencji i wysokości kar za nie stosowanie się do powyższych zakazów, zmiany kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i stawek za zezwolenie na przejazd drogami publicznymi pojazdu nienormatywnego.

 Zapisy w większości wchodzą w życie po upływie 14  od ogłoszenia, z wyjątkiem zmian w prawie o ruchu drogowym które wejdą zaczną obowiązywać po upływie 60 dni.