Relacja ze spotkania środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK z dn. 18.11.2021 – część pierwsza.

W dniu 18 listopada 2021 r. w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyło się spotkanie informacyjne środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK poświęcone zbliżającym się zmianom w zakresie regulacji prawnych dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów i warsztatów zawodowych tych profesji, zorganizowane wspólnie przez Zarządy PIGOSK i SOSK w Warszawie.

Spotkanie miało na celu zapoznanie właścicieli ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów z wprowadzonymi już i planowanymi zmianami w ustawach i rozporządzeniach resortowych mających na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw unijnych, zwiększenia efektywności szkolenia a przez to zwiększenia bezpieczeństwa na polskich i unijnych drogach.

Zebranie informacyjne zbiegło się z niedawnymi obchodami 15-lecia Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców. W imieniu Zarządu SOSK w Warszawie jego Prezes Jan Szumiał złożył z tej okazji na ręce dyrektora PIGOSK Wojciecha Góry wyrazy uznania za działalność i podziękowania za dotychczasową współpracę pomiędzy obydwoma organizacjami oraz życzenia dalszej owocnej współpracy.

Pierwszymi prelegentami były: Pani Maria Wrona-Żółtowska, Zastępca Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta st. Warszawy oraz Pani Ewa Kowalewska Naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień. Pani Maria Wrona-Żółtowska omówiła zakres obowiązków związanych z nadzorem i  kontrolą  ośrodków  szkolenia  kierowców, prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz spraw dotyczących uprawnień instruktorów. Przedstawiła obecny stan rejestru Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie w którym zarejestrowanych obecnie jest 115 podmiotów szkolących, z których każdy jest kontrolowany przynajmniej jeden raz w roku pod kątem spełniania ustawowych wymagań.  Od stycznia bieżącego roku zostało przeprowadzonych 129 kontroli ośrodków. Główną przyczyną wszczęcie postępowania mającego na celu skreślenie OSK z listy jest niewykonanie zaleceń pokontrolnych.  W tym roku wszczęto dwa takie postępowania.

Najczęstszymi uwagi pokontrolnymi wydawanymi właścicielom OSK są zastrzeżenia co do sposobu przechowywania dokumentacji osób szkolonych zawierających dane osobowe , które powinny być w odpowiedni sposób chronione. Brak złożenia lub złożenie po terminie informacji o rozpoczętych kursach. Pani Dyrektor przypomniała również że w terminie do 31 stycznia należy złożyć dokumenty potwierdzające niekaralność, które ważne są przez 6 miesięcy. Prosiła o prawidłowe prowadzenie książki ewidencji osób szkolonych według objaśnień zawartych w niej. Przypomniała o obowiązku oznaczenia pojazdu szkoleniowego nazwą i adresem OSK po obu stronach w sposób czytelny, zarówno litery jak i cyfry, oraz o pobieraniu PKK zawsze przed rozpoczęciem kursu.

Z kolei Pani Ewa Kowalewska poinformowała, iż w Ewidencji Instruktorów Nauki Jazdy znajduje się aktualnie 718 osób. W roku 2021 do ewidencji zostało wpisanych 11 nowych instruktorów oraz 48 wpisanych ponownie lub zmieniających ewidencje z innych starostw. Podstawą skreślenia z ewidencji jest nieodbycie obowiązkowych warsztatów doskonalenia i niezłożenie w terminie wymaganego zaświadczenia. Z tego powodu zostały wszczęte aż 43 postępowania.

Przedstawiła również informację o egzaminach instruktorów na wyższe kategorie w roku 2021, złożono 6 wniosków na egzamin na podwyższenie kategorii w tym na kategorie „C”, „C+E”  4 wnioski, w jednym przypadku dokonano już wpisu do ewidencji, pozostałe w trakcie egzaminu, na kategorie „D” – 1 wniosek – w trakcie egzaminu, na kategorie „C”, „C+E”, „D” – 1 wniosek, dokonano wpisu do ewidencji. Z powyższej informacji wynika, że nie ma zainteresowania wśród instruktorów nauki jazdy podwyższaniem kwalifikacji na wyższe kategorie.

Na mocy ustawy COVID-owej badania lekarskie i psychologiczne instruktorów zachowują ważność 60 dni po  odwołaniu pandemii  stąd  legitymacje instruktorów zachowują ważność, jednak nie dotyczy to terminu złożenia zaświadczenia o odbyciu warsztatów.

Drugim z prelegentów była Pani Maria Dąbrowska-Loranc Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Instytutu Transportu Samochodowego. Przedstawiła i omówiła badania prowadzone przez ITS oraz  podsumowanie i wnioski projektu – monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego w latach 2016-2022. Badania były prowadzone w zakresie stosowania urządzeń zabezpieczających w pojeździe (pasy, foteliki), przestrzegania ograniczeń prędkości przez kierowców i bezpiecznych odstępów między pojazdami, a także zachowania zarówno pieszych jak i kierowców w obrębie przejść dla pieszych. Zaobserwowano w badaniach wyraźny wzrost stosowania pasów bezpieczeństwa, ponad 90 % kierowców zapina pasy, szczególnie w samochodach osobowych i na autostradach. 95% dzieci jest prawidłowo przewożonych w fotelikach. Jednak bardzo niewielu rowerzystów używa kasków.

Foteliki – osiągamy powyżej 90% średnich 97% najczęściej fotelikach przewożonych dla dzieci małych od 3 lat 95% do 99% najrzadziej dzieci starsze od 8 do 12 lat 92% więcej dzieci przewożonych jest na tylnych siedzeniach 73% najwięcej dzieci nieprawidłowo przewożonych jest na drogach Powiatowych 10% najwięcej dzieci prawidłowo przewożonych jest na autostradach 100%

Telefony komórkowe częściej rozmawiają kierowcy samochodów dostawczych i  ciężarowych.

Pomiary prędkości – dopuszczalne prędkości przekracza 58% kierowców autostrady i drogi ekspresowe, 45% kierowców drogi poza obszarem zabudowanym, 69% kierowcy w miastach i 84 % kierowców wsi i małych miejscowości.

Zachowanie kierowców na przejściach dla pieszych w obszarach o dopuszczalnej prędkości 50 km/h – około 85% kierowców przekracza dopuszczalna prędkość dojeżdżając do wyznaczonego przejścia, w obszarach wiejskich o dopuszczalnej prędkości wynoszącej 70 km na godzinę, aż 90% kierowców przekracza dozwolony limit prędkości dojeżdżając do wyznaczonego przejścia dla pieszych.  Zachowania zarówno kierowców jak i pieszych w obrębie przejść dla pieszych będzie kontrolowane w kontekście obowiązujących od czerwca zmian w przepisach. 

Nawiązując do wystąpienia Pani Marii, Jan Szumiał korzystając, że wśród osób zaproszonych są przedstawiciele Mazowieckiej Rady BRD, zaapelował o wystąpienie do Krajowej Rady BRD z wnioskiem o zmianę w Prawie o Ruchu Drogowym zapisów dotyczących art.11 ust 4c, usuwając z niego słowa: „po za obszarem zabudowanym” i wyraźne wyartykułowanie w dziale 3 ustawy o zakazie przejeżdżania rowerem i UTO po przejściu dla pieszych bez względu na wiek, ponieważ w myśl art.2 pkt18) dziecko do lat 10 jest także osobą pieszą a jak pokazane jest na spocie filmowym KRBRD opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku wjeżdżającemu na przejście dla pieszych należytego bezpieczeństwa.

W dalszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Panowie Tomasz Matuszewski zastępca Dyrektora WORD w Warszawie oraz Pan Rafał Grodzicki Rzecznik prasowy WORD w Warszawie przedstawili statystyki zdawalności oraz omówili najczęściej popełniane błędy przez zdających w trakcie praktycznego egzaminu państwowego na prawo jazdy.

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie Od listopada 2020 roku do listopada 2021 roku liczba przeprowadzonych egzaminów teoretycznych wynosiła 59473, a praktycznych 75128.

Zdawalność na egzaminach: z części teoretycznej jest na poziomie 61,04 %, z części praktycznej na poziomie 37,06%  łącznie na wszystkie kategorie prawa jazdy.

Z części teoretycznej egzaminy państwowe najlepiej zdają kandydaci na kierowców w zakresie  kategorii „A” i „D” natomiast najsłabiej w zakresie kategorii „B” i „AM”.

Z kolei egzaminy praktyczne najlepiej zdają egzamin kandydaci w zakresie kategorii „B+E”, „D” oraz „A”, następnie „C”, a najsłabiej na kategorię „B”.  33% negatywnych egzaminów ma miejsca na placu manewrowym, z kolei 30% egzaminów w ruchu drogowym kończy się wynikiem negatywnym.

Przedstawiciele pionu produktów i usług identyfikacyjnych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w swoim wystąpieniu na początku odpowiedzieli na pytanie zadane przez Jana Szumiał brzmiące następująco: „ Czy w odniesieniu do wcześniejszego spotkania dyrektora Wachowicza z członkami PFSSK w Uniejowie na którym wysunięta została przez środowisko szkoleniowe dotyczące uiszczania opłaty łącznej za wszystkie czynności związane z utworzeniem, pobraniem i uwolnieniem przez OSK, pobraniem i uwolnieniem przez WORD i wydanie prawa jazdy bezpośrednio obciążyć osobę zainteresowaną, którą tak on jest obciążany tylko za pośrednictwem OSK, WORD i Urząd rozważana była taka alternatywa?

Dyrektor Pan Robert Domagała stwierdził że PWPW nie bierze pod uwagę takiego rozwiązania, ponieważ w pobieraniu i zwracaniu przez OSK profilu będą pośredniczyć inne zewnętrzne podmioty. Pan Michał Bazyluk  poinformował, że w związku ze zmianami jakie mają zostać wprowadzone w zakresie szkolenia kierowców zawodowych, PWPW  przygotowuje narzędzia umożliwiające wymianę informacji pomiędzy urzędami a ośrodkami m. in. Profil Kandydata Zawodowe (PKZ) oraz Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK). Z uwagi na to, że egzaminy z kwalifikacji kierowców zawodowych będą przeniesione do WORD-ów projektowane są narzędzia wymiany informacji pomiędzy tymi podmiotami a urzędami. Przedstawiono sposób uzyskiwania oraz nowy wygląd KKK, który jest dokumentem publicznym odpowiednio zabezpieczonym i chronionym.

Na pytanie zadane przez Aleksandra Igielskiego dotyczące odpowiedzialności RODO, kto będzie odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, Pan Michał Bazyluk odpowiedział że wszystkie standardy ochrony danych osobowych będą zachowane.

Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Warszawy, Pan Robert Niedbałko aspirant sztabowy, omówił zmiany zachodzące w aktach prawnych z zakresu Prawa o Ruchu Drogowym w kontekście pieszych, rowerzystów, użytkowników UTO na przykładzie Warszawy. Omówił przez funkcjonariuszy WRD działania w celu edukowania kierowców i innych użytkowników dróg  w zakresie nowych regulacji. Zwrócił uwagę na bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów poruszających się po drogach. Poparł wniosek J. Szumiała dodając jako komentarz pytanie: „ w jaki sposób opiekun idący czy jadący za dzieckiem kilka metrów może zareagować w razie wystąpienia zagrożenia?”

Druga część relacji wkrótce