Ochrona małoletniego uczestniczącego w kursie na prawo jazdy

16.05.24

Prezentujemy Państwu  wyciągi niektórych zmian zapisów w ustawie „Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw” do zweryfikowania, czy one  zobowiązują także Wasze OSK do ich stosowania i czy Państwo powinniście do nich się zastosować wprowadzając odpowiednie procedury związane z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Jan Szumiał Prezes SOSK Zmiany w ustawie z dnia 13 maja 2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

10 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego.

10.05.24

10 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, w związku z tymi okolicznościami OSMO Salutions przygotowało raport „Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Praca kierowcy zawodowego w Polsce. Ocena sytuacji.” 

Branża, nie tylko na polskim rynku, mierzy się z dużymi brakami kierowców. W dokumencie dokonano ogólnej analizy sytuacji branży transportowej z perspektywy biznesu, jak i kierowcy.

W raporcie powołano się na statystyki, własne badania a także poruszono tematy trudne dla branży, czyli m.in. temat luki kadrowej. Zaproponowano rozwiązania ważne dla branży i kierowców.

Publikując raport OSMO Salutions  chce wywołać dyskusję wśród podmiotów działających w sektorze transportu i nie tylko, zwrócić uwagę na nierozwiązane, a pogłębiające się problemy branży.

Dzielimy się zatem przygotowaną treścią z Państwem licząc na publikację i wsparcie komunikacyjne w szerzeniu problematyki odnoszącej się do życia i pracy kierowcy zawodowego.

 

Raport ASMO Solutions. Ocena sytuacja polskiego kierowcy. maj, 2024

Życzenia na Święta Wielkiej Nocy

27.03.24

06.03.24

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12 stycznia 2024 r.

19.01.24

Warszawa, dnia 17 stycznia 2024 r. Poz. 56 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach2) Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, 1123, 1234, 1312, 1560 i 1872) zarządza się, co następuje:

 • 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 2659) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
 1. a) w tabeli nr 1 w poz. 6 w kolumnie trzeciej „Kategorie prawa jazdy” po wyrazie „AM” dodaje się symbol „*”,
 2. b) w tabeli nr 3 w poz. 4 w kolumnie trzeciej „Kryteria oceny” wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:”; 2) w załączniku nr 12 do rozporządzenia wyrazy „Format: 10,5 x 14,8 mm (A6)” zastępuje się wyrazami „Format: 105 × 148 mm (A6)”.
 • 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Infrastruktury: D. Klimczak 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725). 2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 31, Dz. Urz. UE L 314 z 29.11.2011, str. 31, Dz. Urz. UE L 321 z 20.11.2012, str. 54, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356, Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2013, str. 29, Dz. Urz. UE L 194 z 02.07.2014, str. 10, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 85, Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2016, str. 59, Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29, Dz. Urz. UE L 165 z 02.07.2018, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 141 z 05.05.2020, str. 9).  

Nowe kwalifikacje: studia podyplomowe w WAT: teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców

19.01.24

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Pojazdów i Transportu) trwa nabór na unikalne studia podyplomowe pn. "Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców" (TPKEK).
Studia rozpoczną się w lutym br. i będą trwały dwa semestry (do lutego 2025). Studia są prowadzone w partnerstwie z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi.
W imieniu WAT oraz Partnerów serdecznie zapraszam zainteresowanych, w tym nauczycieli, którzy chcieli by uzyskać nowe, unikatowe uprawnienia.
Studia kierujemy m.in. do:
 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów,
 • kierowników ośrodków szkolenia kierowców,
 • pracowników wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
 • urzędników starostw i urzędów marszałkowskich, sprawujących nadzór odpowiednio nad procesem szkolenia i egzaminowania
 • nauczycieli, którzy chcieli by poszerzyć swoje kompetencje dydaktyczne i nabyć nowe, unikatowe uprawnienia
 • osób zainteresowanych kształceniem i egzaminowaniem kierowców
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji Słuchaczy m.in. w zakresie:
 1. Nowe kwalifikacje: studia podyplomowe w WAT: teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców techniki samochodowej.
 2. Przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, w tym egzaminowania osób z niepełnosprawnościami.
 3. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 4. Psychologii, w tym psychologii transportu.
 5. Aktualizacji i rozszerzenia ogólnego wykształcenia technicznego i prawnego.
Więcej informacji w załączonej ulotce, oraz:
 1. Na stronie internetowej WIM (https://www.wim.wat.edu.pl/index.php/dydaktyka/dydaktyka-oferta-dydaktyczna/studia/dydaktyka-oferta-studia-podyplomowe.html)
 2. Na stronach internetowych Partnerów.
Kontakt: tpkek@wat.edu.pl , tel. +48 261 839 276
Serdecznie zapraszamy!
Z poważaniem
Piotr Kwitowski Koordynator studiów TPKEK
           

Życzenia Noworoczne

            Życzę wszystkim, aby ten Nowy 2024 Rok przyniósł każdej i każdemu z nas  rozwiązania na które czekamy i żebyśmy patrzyli na siebie nawzajem z życzliwością i wyrozumiałością             w imieniu Zarządu SIOSK Warszawa i własnym Jan Szumiał Prezes

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok!

19.12.23

XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ,, WSPÓŁCZESNE OBLICZA BEZPIECZEŃSTWA BRD – Ratownictwo – Pierwsza Pomoc” – Gdańsk 7.12.2023

08.12.23

W dniu 7.12 2023 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła  się XVIII Konferencja  „Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa ' BRD, Ratownictwo, Pierwsza Pomoc”. Organizatorem Konferencji było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, Fundacja ,, Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo'' oraz KW Policji w Gdańsku. Nasze Stowarzyszenie jako sygnatariusza EK BRD reprezentowali prezes Jan Szumiał, wiceprezes Zbigniew Muszyński oraz nasz członek honorowy pani Maria Krzysztoporska. Konferencja była podzielona na 4 moduły: MODUŁ 1 - Edukacja, prewencja i nowe technologie. Omówiono w nim podstawowe problemy edukacji w zakresie BRD we wczesnym wieku szkolnym oraz niedostatki w systemie szkolenia i egzaminowania. Ciekawe było przedstawienie nowych technologii stosowanych w samochodach i ich wpływ na bezpieczeństwo, takich jak system rozpoznawania znaków czy asystent pasa ruchu. MODUŁ 2 - Ekologia i bezpieczeństwo. W tym module zaprezentowano nowoczesne rozwiązania w motoryzacji, mające wpływ na ochronę środowiska, np. inteligentne systemy przepływu ruchu, strefy niemisyjnego transportu, czy rozwój samochodów elektrycznych. MODUŁ 3 -  Alkohol NSP -zagrożeniem w ruchu drogowym. Wciąż na naszych drogach wielu kierowców jeździ pod wpływem substancji psychoaktywnych  i alkoholu. Choć statystyki pokazują tendencję zniżkową, to i tak osoby „ pod wpływem” stanowią duży odsetek sprawców wypadków. MODUŁ 4 - Ratownictwo medyczne jako stały element BRD W tym module omówione zostały mechanizmy współpracy służb uczestniczących w ratownictwie drogowym. Wskazano na konieczność lepszego wykorzystania nowoczesnych technik łączności dla usprawnienia współpracy.  

Zbigniew Muszyński

 

Apel MI i MFiPR do podmiotów prowadzących działalność szkoleniową, zrzeszających szkoły nauki jazdy oraz działających na rzecz rozwoju branży

29.11.23

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury apelują do szkół nauki jazdy, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz innych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową, zrzeszających szkoły nauki jazdy czy działających na rzecz rozwoju branży o wzmożoną aktywność edukacyjną dotyczącą zwiększania świadomości społecznej: - o zakazie parkowania na miejscach parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami przez osoby do tego nieuprawnione, - o wysokości kar związanych z nieuprawnionym parkowaniem na tzw. „kopertach”, - o tym, że nawet chwilowe nieuprawnione parkowanie może stanowić istotną przeszkodą dla osoby z niepełnosprawnością w dostępie do usług danego podmiotu.

Miejmy nadzieję, iż podjęcie wzmożonej aktywności edukacyjnej dotyczącej zwiększania świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami pozwoli na pokonanie barier i problemów, z jakimi na co dzień spotykają się te osoby.   Z podziękowaniem za pomoc w dotarciu do jak największej liczby adresatów w imieniu Zarządu PIGOSK.    

Dyrektor Biura PIGOSK

Wojciech Góra

   

Archiwum

Zobacz także