ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców, dalej zwane SOSK.

§ 2.

Terenem działania SOSK jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

1. SOSK jest stowarzyszeniem działającym na podstawie „Prawa o stowarzyszeniach” – zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszego statutu.

2. SOSK posiada osobowość prawną.

§ 4.

SOSK może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji motoryzacyjnych o tym samym lub podobnym profilu działania oraz tworzyć związki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

SOSK ma prawo używa pieczęci, barw i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II

CHARAKTER, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6.

SOSK jest samorządnym, dobrowolnym stowarzyszeniem osób prowadzących czynną działalność w zakresie kształcenia kierowców.

§ 7.

1. Celem SOSK jest zapewnienie swym członkom możliwości pełnego uczestniczenia w szkoleniu, kształtowaniu i rozwoju kultury kierowania pojazdem, systematycznego podnoszenia poziomu szkolenia, kształtowaniu postaw obywatelskich i etyki zawodowej swoich członków, zapewnienie warunków sprzyjających rozwijaniu ich warsztatu zawodowego, ochronę praw zawodowych członków, roztaczanie nad nimi opieki socjalnej.

2. SOSK jest reprezentantem swoich członków w kontaktach z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie RP oraz w kontaktach z zagranicą.

§ 8.

Cele swoje realizuje poprzez:

1. Wielorakie formy aktywnej współpracy z organami władzy i administracji państwowej RP, współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i zawodowymi w zakresie kształtowania roli i podnoszenia poziomu kształcenia kierowców.

2. Aktywne działanie w zakresie:

1. występowanie do właściwych, władz z wnioskami i postulatami odnośnie programów, trybu i warunków szkolenia oraz egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców, jak też w innych sprawach związanych z działalnością gospodarczą członków,

2. publiczne wyrażanie opinii w sprawach określonych w pkt. a,

3. organizowanie kursów, wykładów i seminariów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki jazdy oraz zagadnień pokrewnych, zarówno dla członków i ich współpracowników, jak i dla osób trzecich,

4. reprezentowanie członków wobec instytucji i organizacji ubezpieczeniowych przy wszelkich negocjacjach i zbiorowym zawieraniu umów,

5. organizowanie regularnych spotkań mających na celu swobodną wymianę doświadczeń, dyskusji merytorycznych związanych z działalnością członków SOSK,

6. prowadzenie na podstawie odrębnie zawartych umów wspólnej działalności socjalnej dla członków SOSK i ich rodzin oraz działalności o charakterze kasy zapomogowo – pożyczkowej,

7. inicjowanie współzawodnictwa i nagradzanie najlepszych OSK.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH OBOWIĄZKI I PRAWA

§ 9.

Członkowie SOSK dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. honorowych,

3. wspierających.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym SOSK może być każdy pełnoletni obywatel RP, który:
1. prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców,
2. kieruje działalnością opisaną w lit. a na podstawie pełnomocnictwa innej osoby fizycznej lub prawnej,
3. jest  nauczycielem instruktorem (235106 – klasyfikacja zawodów i specjalności)
4. jest egzaminatorem on-line (235902 – klasyfikacja zawodów i specjalności)
5. jest egzaminatorem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem (235903 – klasyfikacja zawodów i specjalności)
6. jest  wykładowcą na kursach (edukator, trener) (235915 – klasyfikacja zawodów i specjalności)
7. jest instruktorem doskonalenia technik jazdy (516501 – klasyfikacja zawodów i specjalności)
8. jest  instruktorem nauki jazdy (516502 – klasyfikacja zawodów i specjalności).

§ 11.

1. Członkiem honorowym może być każda osoba zasłużona dla spraw szkolenia kierowców, kandydatów na kierowców lub w dziedzinie motoryzacji.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie członków SOSK na wniosek Zarządu.

§ 12.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością SOSK i płacąca zadeklarowane składki.

§ 13.

Do obowiązków członka SOSK należy:

1 . aktywna praca zawodowa w dziedzinie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców,

2. aktywne współdziałanie w realizacji celów,

3. przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zadań SOSK,

4. terminowe opłacanie składek członkowskich oraz ponoszenie innych świadczeń finansowych na rzecz SOSK w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

5. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał organów SOSK.

§ 14.

Uchwałę, w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, Zarząd podejmuje nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

§ 15.

Od uchwały odmawiającej przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia, służy zainteresowanemu – w terminie 14 dni od daty zapoznania z decyzją – prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia członków SOSK.

§ 16.

1. Członek zwyczajny SOSK posiada następujące prawa:

1. prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach członków SOSK z prawem głosowania i zgłaszania wniosków,

2. czynne i bierne prawo wyborcze,

3. prawo do korzystania z wszelkich świadczeń i urządzeń SOSK,

2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest ponadto zwolniony z obowiązku opłacania. składek członkowskich.

§ 17.

Przynależność do SOSK ustaje na skutek:

1. śmierci członka lub ustania osobowości prawnej – członka wspierającego,

2. wystąpienie na własną prośbę zgłoszonego na piśmie,

3. skreślenia z listy członków w wyniku 3 miesięcznego nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami lub innymi świadczeniami, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia bądź zaprzestanie działalności określonej w§ 10 pkt. 1,

4. wykluczenia

1. prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

2. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z niskich pobudek, mającego związek z prowadzoną działalnością, 1ub skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

3. uporczywego naruszania postanowień niniejszego Statutu lub uchwał organów SOSK,

4. działania na szkodę osób szkolonych lub SOSK.

§ 18.

1. Utrata członkostwa z przyczyn określonych w § 1 7 ust. 3 i ust. 4 lit. b następuje w wyniku uchwały Zarządu SOSK.

2. Członek wykluczony lub skreślony ma prawo ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 3 lat od skreślenia i po ustaniu przyczyn wymienionych w § 17 ust. 4 lit. b.

3. Od uchwały Zarządu SOSK powodującej utratę członkostwa z przyczyn określonych w pkt. 1 przysługuje zainteresowanemu odwołanie w terminie 14 dni od daty zaznajomienia z uchwałą do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków SOSK.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE NACZELNE SOSK

§ 19.

Władzami naczelnymi są:

1 .Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Koleżeński.

§ 20.

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz SOSK, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danej władzy pochodzącej z wyboru.

§ 21.

Kadencja władz SOSK trwa 4 (cztery) lata.

§ 22.

1. Uchwały wszystkich władz SOSK zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 23.

Szczegółowe zasady działania władz SOSK określają regulaminy uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 24.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą SOSK. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§25.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje uchwałą Zarząd co 4 (cztery) lata, w miesiącu poprzedzającym zakończenie kadencji władz SOSK.

2. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Członków.

§26.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje uchwałą Zarząd w celu rozpatrzenia w trybie pilnym spraw dotyczących całego stowarzyszenia. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może zgłosić:

1. Zarząd,

2. Komisja Rewizyjna,

3. 1/3 członków stowarzyszenia.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęciu uchwały.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 27.

Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą:

1. Członkowie zwyczajni i honorowi z głosem decydującym.

2. Członkowie wspierający i zaproszeni przez Zarząd goście z głosem doradczym.

§ 28.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie programu działania SOSK jego władz,

2. uchwalanie zasad finansowania SOSK, wysokości składek i innych świadczeń członków,

3. podejmowanie decyzji o zmianie statutu oraz rozwiązaniu SOSK,

4. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego SOSK,

5. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6. uchwalanie regulaminów pracy władz naczelnych SOSK,

7. wybór:

* Prezesa Zarządu,

* 4-6 członków Zarządu

* 3 członków Komisji Rewizyjnej

* 3 członków Sądu Koleżeńskiego,

8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i innych uchwał, wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 29.

1. Głosowanie w trakcie obrad jest jawne i następuje przez podniesienie ręki. Prezydium Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie tajne na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych i honorowych.

2. Wybór wszystkich władz SOSK odbywa się w głosowaniu bezpośrednim i tajnym na poszczególnych kandydatów.

§ 30.

Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając spośród członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków 1-2 Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 31.

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością stowarzyszenia w czasie kadencji, a w szczególności:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

2. ustalanie planów działalności i czuwanie nad ich realizacją,

3. zatwierdzanie budżetów i bilansów rocznych,

4. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń Członków,

5. opracowywanie sprawozdań,

6. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych SOSK,

7. reprezentacja SOSK na zewnątrz.

8. podejmowanie uchwał w sprawach zwolnień i ulg przy opłacaniu składek,

9. powoływanie Komisji jako organów pomocniczych Zarządu oraz ustalanie ich składu, regulaminu i zasad działania.

§ 32.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

§ 33.

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu konstytuuje się. wybierając: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 34.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności SOSK i jego wszystkich władz, a w szczególności gospodarki finansowej,

2. złożenie na Walnym Zgromadzeniu Członków SOSK sprawozdania ze swej działalności,

3. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 35.

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty SOSK.

§ 36.

Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 37.

Sąd Koleżeński orzeka w sprawach dotyczących naruszania: postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, zasad etyki zawodowej, współżycia koleżeńskiego innych wykroczeń naruszających dobre imię SOSK, rozstrzyga również spory powstałe między członkami SOSK na tle działalności SOSK.

§ 38.

1. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary organizacyjne

1. upomnienie

2. nagana

3. zawieszenie w prawach członka na okres od 3 do 6-ciu miesięcy,

4. wykluczenie z SOSK

Zawieszenie nie pociąga za sobą utraty prawa do pomocy socjalnej.

1. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez walne Zgromadzenie Członków.

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od doręczenia za pośrednictwem Zarządu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK SOSK

§ 39.

Majątek SOSK stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 40.

Na fundusze składają się:

1. składki członkowskie,

2. inne świadczenia członkowskie,

3. zapisy, darowizny, subwencje, dotacje i spadki,

4. dochody z działalności własnej,

5. dochody z działalności gospodarczej, zgodnej z obowiązującymi przepisami,

6. wpływy ze zbiorek i imprez publicznych,

7. wpływy z innych źródeł, w tym z odsetek od wkładów bankowych oraz pożyczek udzielonych innym osobom fizycznym i prawnym, również w formie nabycia papierów wartościowych.

§ 41.

1. Majątek Stowarzyszenia służby realizacji statutowych celów i zadań i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2. Składniki majątku pochodzące ze źródeł określonych w § 40. pkt 3 mogą zostać użyte we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem, dla którego je zorganizowano.

§ 42.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 43.

Wszelkie dokumenty pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub zmianę substancji majątkowej SOSK podpisuje prezes lub wiceprezes oraz Skarbnik zarządu /zasada dwóch podpisów/ .

§ 44.

Dokumenty zawierające oświadczenia woli nie związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych podpisuje jednoosobowo prezes lub wiceprezes, względnie inny upoważniony członek zarządu.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SOSK

§ 45.

1. Propozycje zmian Statutu zgłasza Komisja Statutowa powołana przez Walne Zgromadzenie Członków SOSK lub Zarząd.

2. Projekt zmian Statutu winien być złożony nie później niż na 2 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków SOSK.

§ 46.

W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu SOSK Walne Zgromadzenie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia przeprowadzi likwidację.

§ 47.

Zmiana statutu i rozwiązanie SOSK wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SOSK podjętej większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Archiwum

Zobacz także