Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców (SOSK)  powołane do życia zostało w 1994 roku przez grono właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców z Warszawy.

Celem przyświecającym powstaniu SOSK  była i jest obrona praw i interesów środowiska szkoleniowego oraz reprezentowanie go w kontaktach z władzami różnego szczebla (ustawodawczymi i wykonawczymi ).

Stowarzyszenie warszawskie współpracuje z organizacjami i instytucjami takimi jak: Polska Federacja Stowarzyszeń Ośrodków Szkolenia Kierowców, Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, wydawnictwa zajmujące się problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp. Czynnie uczestniczy w spotkaniach, imprezach i konkursach organizowanych przez te podmioty.

Przedstawiciele SOSK biorą udział w pracach Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w posiedzeniach Komisji Ministerstwa Transportu i Rozwoju, uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez Komisje Sejmowe oraz inne instytucje.

Zarząd Stowarzyszenia włącza się w działania innych Stowarzyszeń, organizacji i władz lokalnych propagujących poprawę bezpieczeństwa na drodze i edukację ( również dzieci i młodzieży) w tym zakresie.