Czy hulajnoga elektryczna wyposażona w siedzenie jest nadal hulajnogą?


Oferowane są do sprzedaży i widoczne na drogach urządzenia transportu osobistego i hulajnogi elektryczne w wielu odmianach i wariantach. Zdarzają się także hulajnogi elektryczne wyposażone w siodełko dla kierującego a nawet drugie dla osoby towarzyszącej. Czy w świetle prawa o ruchu drogowym są to na pewno hulajnogi? A może jednak motorowery? Wątpliwości mają również niektórzy parlamentarzyści. Rafał Weber Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury powołując się na Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr. 168/2013 stoi na stanowisku że pojazdy te tj. hulajnogi elektryczne z zamontowanym siedzeniem nie mogą być zaklasyfikowane jako hulajnogi elektryczne. Montaż siedzenia skutkuje zmianą klasyfikacji z hulajnogi elektrycznej do grupy motorowerów.

Rozporządzenie Unii Europejskiej nr. 168/2013 wydane zostało 8 lat temu. W tym czasie nastąpił znaczny postęp techniczny, wprowadzono wiele nowych rozwiązań nie tylko w motoryzacji, ale i wielu innych dziedzinach życia. Niestety, nie tylko w Polsce i całej Europie, ale i w innych krajach dostosowywanie prawa nie nadąża za nowościami technicznymi i wynikającymi z nich nowymi rozwiązaniami wychodzącymi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Producenci nie zwracają uwagi na fakt, że w ten sposób urządzenie według prawa zmienia swoją klasyfikację nie będąc jednocześnie wyposażone  w komplet elementów wymaganych dla urządzeń danej grupy. Takim przykładem jest zaistniała sytuacja dotycząca hulajnóg elektrycznych z zamontowanymi siedzeniami. Zmiana klasyfikacji hulajnogi elektrycznej z siedzeniem z hulajnogi elektrycznej do grupy motorowerów niesie za sobą wiele zagrożeń dla osób poruszających się tym urządzeniem.

Przeniesienie ruchu tych pojazdów z ciągów dróg przeznaczonych dla rowerów na jezdnię, zmniejszy bezpieczeństwo użytkowników  „hulajnogi elektrycznej- motoroweru„ nie posiadającej żadnych zabezpieczeń, co zwiększa ryzyko potrącenia czy najechania przez większe, szybsze pojazdy, których kierowcy mogą za późno je dostrzec. Zmiana klasyfikacji takich hulajnóg ograniczy dostęp do nich osób młodszych tj. 10-14-latków wymuszając konieczność uzyskania przez nie prawa jazdy minimum kat.: AM.

 Aby zmienić klasyfikację tego typu hulajnogi konieczne jest uzupełnienie o elementy stanowiące obowiązkowe wyposażenie motoroweru, zmiana homologacji, rejestracji, wyższego ubezpieczenia. Czy na pewno doposażenie hulajnogi elektrycznej w siedzenie nie zwiększa bezpieczeństwa osoby poruszającej się na niej? A może jednak? W przypadku chwilowej utraty równowagi spowodowanej np. silnym, bocznym podmuchem wiatru daje osobie jadącej hulajnogą elektryczną z zamontowanym siedzeniem możliwość podparcia się o nawierzchnią drogi obydwoma nogami i utrzymanie równowagi zapobiegając  przed upadkiem, co nie możliwe jest w przypadku stojącego dwoma nogami na jednym podeście.

Czy nie lepiej jest dla zmniejszenia zagrożeń drogowych w tej grupie uczestników ruchu drogowego znowelizować prawo o ruchu drogowym klasyfikując  hulajnogę elektryczną z pojedynczym siedzeniem do grupy hulajnóg  elektrycznych? Ale jak to jest w życiu, prawdopodobnie proces ten zapowiada się na rozciągnięty w czasie.

Poniżej prezentuję, dla porównania, kilka wyciągów z obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wyposażenia, wymagań, uprawnień, uczestnictwa w ruchu drogowym hulajnóg elektrycznych i motorowerów.

Hulajnoga

Hulajnoga elektryczna- pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii: AM;A1;B1:T w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Wymagany minimalny wiek do kierowania hulajnogą elektryczną, rowerem, urządzeniem transportu osobistego wynosi 10 lat.

Kartę rowerową wydaje Dyrektor Szkoły, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego lub Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców posiadającego poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań, po wykazaniu się przez osobę ubiegającą się o wydanie karty rowerowej niezbędnych umiejętności.

Jakie warunki techniczne musi spełniać hulajnoga elektryczna?

Musi być wyposażona w:

– z przodu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej

– z tyłu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej

– z tyłu co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt

– z boku co najmniej jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej widoczne po obu stronach

– co najmniej jeden skutecznie działający hamulec

– dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym tonie

– konstrukcja hulajnogi elektrycznej ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania

Uczestnictwo hulajnogi elektrycznej w ruchu ulicznym.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.

Kierujący hulajnogą elektryczną korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Droga dla rowerów– droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Pas dla rowerów– część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku.

Nie zezwala się na poruszanie się motorowerem po drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów ani drodze dla pieszych.

Motorower.

Motorower- pojazd dwu- trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3  lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Uprawnienia do kierowania motorowerem.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim jest  co najmniej prawo jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii AM ( czterokołowce lekkie, motorowery) wynosi 14 lat.

Aby otrzymać prawo jazdy kategorii AM należy uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, odbyć szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy, zdać egzamin państwowy ze znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności praktycznych bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Jakie warunki techniczne musi spełniać motorower.

Motorower musi być wyposażony w :

– jedno światło mijania barwy białej umieszczone z przoduw pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu nie niżej niż 500mm i nie wyżej niż 1200mm oświetlające na odległość co najmniej 30m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza,

-jedno światło pozycyjne barwy czerwonej umieszczone z tyłu pojazdu nie niżej niż 250mm i nie wyżej niż 1200mm,

-jedno światło odblaskowe barwy czerwonej umieszczone z tyłu pojazdu o innym kształcie niż trójkąt,

– światło hamowania „STOP” barwy czerwonej umieszczone z tyłu pojazdu nie niżej niż 250mm i nie wyżej niż 1500mm.

– dwa niezależnie skutecznie działające hamulce,

 Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,

– lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu,

– podpórkę-podpórki,

– podnóżki lub inny sposób oparcia dla nóg,

– numer identyfikacyjny pojazdu.

Wymagane świadectwo homologacji potwierdzające spełnienie wymagań technicznych.

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu motoroweru jest dowód rejestracyjny, musi oznakowany  zalegalizowaną tablicą rejestracyjną i posiadać aktualne ubezpieczenie OC.

Ponieważ nie zezwala się na poruszanie się motorowerem po drodze dla rowerów, to jeżeli hulajnogę elektryczną z siedzeniem zakwalifikuje się do tej grupy, automatycznie będzie nałożony na jej użytkownika nakaz poruszania się po drogach przeznaczonych dla ruchu kołowego.

Czy pozostając przy obecnej interpretacji przepisów nie zwiększy się, dla użytkowników hulajnóg elektrycznych z siedzeniem, zagrożenie przez najechanie innymi pojazdów?

Czy nie lepiej znowelizować prawo o ruchu drogowym klasyfikując hulajnogę elektryczną z pojedynczym siedzeniem do grupy hulajnóg elektrycznych zwiększając w ten sposób ich bezpieczeństwo? W  imieniu tej grupy uczestników ruchu drogowego proszę osoby decyzyjne o pochylenie się nad tą kwestią i znalezienie rozwiązań zapobiegających nieszczęśliwym wypadkom na drodze z ich udziałem,  w wyniku których może dojść do tragedii.

Jan Szumiał