Kolegium Doradcze Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

W dniu 9 września br. odbyło Kolegium PFSSK  składające się z prezesów i v-ce prezesów regionalnych Stowarzyszeń będących członkami Federacji. Stowarzyszenie warszawskie reprezentowali: Jan Szumiał- prezes i Bogusław Sarna- v-ce prezes. W kolegium uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Bogdan Oleksiak- Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury; Pan Mariusz Kujawski- członek Zarządu PWPW oraz Pan Tadeusz Wachowski- Dyrektor Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych PWPW; Pan Roman Stencel-Prezes OIGOSK; Pan Krzysztof Szymański- Prezes PIGOSK.

Pan Bogdan Oleksiak- Dyrektor DTD MI w swoim wystąpieniu omówił zmiany jakie zaszły w egzaminach i szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 5 sierpnia 2021 poz. 1426; zmiany w ustawie o transporcie drogowym uchwalonymi przez Senat RP w dn. 8 października, oraz analizowanymi w Ministerstwie Infrastruktury projektami zmian regulacji prawnych dotyczących szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi.

Pan Wachowski wyjaśnił przyczyny wprowadzonych zmian związanych z zasadami działania Centralnej Ewidencji Kierowców, systemu tworzenia profilu kandydata na kierowcę, pobierania i uwalniania profilu przez OSK, przyjął uwagi zgłaszane z sali i obiecał wprowadzenie możliwych korekt w systemie.

Najistotniejsze zmiany zawarte w ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym uchwalone przez Senat zawarte są:

w pkt.8) zmieniającym zapisy art. 4 pkt.12, ust 1a o wymogach dla kandydata na instruktora prawa jazdy kat „C” lub „C+E”  że  musi posiadać udokumentowane 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku wymagającym uprawnień w tych kategoriach prawa jazdy ( wcześniej w projekcie wymagany był 10-letni staż); Kandydat na instruktora nauki jazdy w zakresie kat: „D’ i „D+E” także udokumentowane 5-letnie doświadczenie międzynarodowym transporcie drogowym osób lub w transporcie osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu z tego zakresu prawa jazdy. Wycofano zapis pozwalający na ubieganie się o uprawnienia instruktora nauki jazdy w tych kategoriach przez osoby nie mające udokumentowanego 5-letniego stażu w transporcie międzynarodowym.

Ważnym dla naszego środowiska jest zapis w pkt. 13) dodający art. 32a. przedłużający pozwolenie przedsiębiorcom posiadającym w dniu 31 sierpnia 2021 poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy A, B, C i D (OS-y) oraz WORD-om posiadającym w dniu 31 sierpnia 2021 akredytację kuratora oświaty  na przeprowadzanie warsztatów zawodowych instruktorów do dnia 31 sierpnia 2024 roku. Zapis ten ma wejść w życie z dniem 1 września br.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 8 października 2021 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw oraz uzasadnienie w załączeniu poniżej.

W dniu 13 .10.2021 Rząd ustosunkowując się do tej uchwały wprowadził korektę do zapisu w art.39c zamieniając słowo „wojewoda” na słowa „dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Prawdopodobnie projekt ten będzie rozpatrywany podczas najbliższego posiedzenia Sejmu RP

W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace  z udziałem Zespołu Doradczego ds. szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami nad zmianami regulacji prawnych dotyczących szkolenia i egzaminowania.

Projekt zawiera następujące propozycje:

– egzaminatorzy pracownikami WORD ( poprzednio mieli być pracownikami Urzędu),

-wychowanie komunikacyjne od 5 klasy szkoły podstawowej,

-kurs rozszerzony o jazdy z osobą towarzyszącą przy kategorii „B”,

-doszkalanie przez OSK osób posiadających prawo jazdy,

– likwidacja OS ( super ośrodków),

-zmiany wymagań dotyczących infrastruktury OSK (sala wykładowa i plac manewrowy na wyłączność OSK),

 -co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy ma być wyłączną własnością przedsiębiorcy, leasingowany przez niego, kredytowany, stanowić współwłasność małżeńską, spółki cywilnej,

-nadzór nad OSK przez starostę( kontrolę OSK może przeprowadzać osoba  posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy lub egzaminatora co najmniej z 5-letnim doświadczeniem),

– obowiązkowe warsztaty zawodowe dla instruktorów techniki jazdy co 2 lata,

– szkolenie kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów przez WORD-y

– warsztaty zawodowe instruktorów przez jednostki posiadające ważną akredytację kuratorium oświaty,

– egzaminy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, techniki jazdy  i egzaminatorów oraz kwalifikacje zawodowe ma organizować Instytut Transportu Samochodowego (ITS).

Należy pamiętać że  propozycje te trafią jeszcze do Centrum Analiz Strategicznych przy Premierze Rady Ministrów i mogą ulec znacznym zmianom.

W dyskusji podczas obrad kolegium najwięcej kontrowersji wzbudził punkt dotyczący wyłączności placu manewrowego, zdania były podzielone, przedstawiciele regionów w których znalezienie odpowiedniej infrastruktury placu manewrowego na wyłączność jest bardzo trudne a wręcz nie możliwe, szczególnie w dużych aglomeracjach ( takich jak Warszawa, Kraków itp.)są sceptycznie nastawieni do tej propozycji.

Zmiany zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 5 sierpnia 2021r. poz. 1426 dotyczące egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami:

– egzamin w zakresie kat „B” i „B1” zmiana planowania egzaminów z 50 minut na 45 minut,

w przypadku egzaminu z kategorii prawa jazdy „C” i „D” maks. godzina i trzydzieści minut,

– osoba z dysleksją będzie miała możliwość zdawać egzamin teoretyczny z udziałem dodatkowego egzaminatora czytającego jej pytania i odpowiedzi wyświetlane na monitorze komputera,

– w tabeli dotyczącej przerwania egzaminu zmieniono zapis odnośnie przejścia dla pieszych na brzmiący następująco: „ Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych”,

– egzaminów praktycznych w zakresie kat: „T” egzaminator może przeprowadzić 6 w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy ( było 5),

– w przypadku przerwy między egzaminami  na kat: „C” lub „CE” trwającej 1,5 godziny egzaminatorowi można zaplanować 2 egzaminy na kat; „B”,

– podczas egzaminu na kat: „BE” nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu, jednak nie dalej niż 0,5 metra,

– podczas jazdy pasem ruchu do przodu i tyłu w trakcie egzaminu na prawo jazdy kat: B+E, C1, C1+E, C’ C+E, D1, D+E, D, D+E i T osoba zdająca może trzykrotnie opuścić pojazd’

– podczas parkowania prostopadłego tyłem,  jeżeli jest możliwe, osoba zdająca egzamin na prawo jazdy kat: B+E, C1, C1+E, C’ C+E, D1, D+E, D, D+E i T może dokonać wyboru kierunku wjazdu i wyjazdu ze stanowiska,

– w przypadku egzaminu na prawo jazdy kat: „C” podczas cofania pasem ruchu osoba zdająca może zatrzymać się i podjechać do przodu bez możliwości opuszczenia pojazdu i w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

– w przypadku egzaminu w zakresie kat: C+E pojazdem członowym ( ciągnik siodłowy z naczepą) ulegną powiększeniu wymiary stanowisk.

Jan Szumiał