Obchody 25 lecia działalności SOSK Warszawa

mde

W dniu 15 listopada 2019, w Hotelu „Hedera” w Babicach Starych pod Warszawą, miały miejsce obchody 25 rocznicy działalności Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców
w Warszawie.

Program obchodów, które trwały od godziny 14.00 do 22.00, obejmował:

-konferencję „Stawiamy na bezpieczeństwo na drodze”,

– uroczystość jubileuszową,

– uroczystą kolację.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenia sztandaru Polskiej Federacji Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego. Prezes SOSK Pan Jan Szumiał powitał uczestników uroczystości, a szczególnie gości w tym: przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury Panów Tomasza Piętkę i Marcina Kichlera, Prezesa Honorowego PFSSK Pana Janusza Ujmę, przedstawicieli Zarządu PFSSK, Dyrektora MIVA Polska Ks. Jerzego Kraśnickiego, Prezesa PIGOSK Pana Krzysztofa Szymańskiego i Dyrektora  Wojciecha Górę oraz przedstawicieli regionalnych stowarzyszeń instruktorów, wykładowców i szkół szkolenia kierowców. Powitał również Pana Tomasza Kucharczyka reprezentującego Dyrektora BAiSO Urzędu m.st. Warszawy, Pana Jerzego Kociszewskiego Wiceprezesa Kierowca.pl, przedstawicieli Wydawnictwa LIWONA oraz prelegentów konferencji.

mde
mde
mde

Po przedstawieniu przez Prezesa SOSK programu uroczystości rozpoczęła się Konferencja „Stawiamy na bezpieczeństwo na drodze”.

W czasie konferencji głos zabrali:

Pani Maria Dąbrowska-Loranc (Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS) przedstawiła metodologię i wyniki badań z ostatnich 4 lat dotyczących postaw i zachowania kierowców, rowerzystów i pieszych na drogach oraz skuteczności funkcjonujących w Polsce fotoradarów.

Pani Ewa Odachowska (psycholog transportu ITS) wygłosiła interesujący wykład na temat stresu, jego dobrych i złych stron oraz wpływu stresu na osoby zdające egzamin na prawo jazdy.

Pan Tomasz Żmuda ( Dyrektor REGIS mediator) przedstawił zawiłości prawne związane z wypłatą odszkodowań za szkody komunikacyjne zaistniałe w samochodach leasingowanych, a szczególnie kwestię podatku VAT obciążającego użytkownika i sposobem odzyskania kwoty należności wynikającej z tego tytułu.

Pan Ryszard Strykowski (ratownik medyczny) przedstawił historię, zastosowanie i wpływ urządzenia AED(ang. Automated External Defibrillator; pl. automatyczny defibrylator zewnętrzny) na wzrost przeżywalności osób u których wystąpiło NZK(nagłe zatrzymanie krążenia) uzupełnioną filmem przedstawiającym łańcuch osób zaangażowanych przy niesieniu pomocy osobie z NZK oraz  przydatności elektrod AED na kolejnych etapach działań medycznych. Omówił również zagadnienie tzw. Korytarza życia.

oznorMB

Uroczystość jubileuszową rozpoczęło przedstawienie przez Prezesa SOSK prezentacji omawiającej historię powstania SOSK, jej wkład w powstanie PFSSK, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami na rzecz BRD, działania dla środowiska szkoleniowego i całego społeczeństwa w tym szczególnie dzieci, zwiększającymi ich świadomość i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach krytycznych oraz niesienia pomocy innym.

W kolejnym punkcie uroczystości Pan Grzegorz Łapeta (Komisja Rewizyjna PFSSK) odczytał Uchwałę Zarządu PFSSK podpisaną przez  Prezesa Krzysztofa Bandosa o przyznaniu Srebrnych Odznak Honorowych PFSSK  członom SOSK, za wkład w działania Federacji, odznaki otrzymali: Panie Marzena Franiewska, Edyta Jasińska-Beń, oraz Panowie Bogusław Sarna, Zbigniew Muszyński, Piotr Rudzki.Wręczenia odznak dokonali: Prezes Honorowy PFSSK Pan Janusz Ujma oraz Pan Mirosław Małecki Wiceprezes PFSSK.

Listy gratulacyjne przesłali: Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Pan Marcin Ślęzak i Dyrektor MIVA Polska Ks. Jerzy Kraśnicki.

Po wręczeniu odznak przyszedł czas na przekazywanie na ręce Prezesa SOSK,  przez zgromadzonych przedstawicieli Stowarzyszeń i innych instytucji, listów gratulacyjnych za osiągnięcia SOSK Warszawa w zakresie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podnoszenia jakości szkolenia z jednoczesnymi dobrymi życzeniami na przyszłość organizacji.

rbt
rbt
rbt
rbt
rbt
rbt
mde
mde
mde
mde

Prezes SOSK Pan Jan Szumiał wręczył lub przekazał na ręce osób reprezentujących podziękowania za wieloletnie podejmowanie wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach oraz wkład w edukację dzieci w zakresie pierwszej pomocy następującym osobom: Dyrektorowi Panu Marcinowi Ślęzakowi oraz Paniom Marii Dąbrowskiej-Loranc i Ewie Odachowskiej z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, Panu Dyrektorowi  Krzysztofowi Krakowieckiemu-Kuleszy oraz Pani Ewie Kowalewskiej z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, Panu Prezesowi Krzysztofowi Szymańskiemu oraz Panu Dyrektorowi Wojciechowi Górze z Polskiej Izby Ośrodków Szkolenia Kierowców, Panu Prezesowi Zbigniewowi Papudze z Wydawnictwa LIWONA, Panu Dyrektorowi Tomaszowi Żmudzie z REGIS mediator

mde

Dziękując wszystkim gościom i członkom stowarzyszenia za udział w obchodach 25 lecia SOSK , Prezes Pan Jan Szumiał zamknął oficjalną część uroczystości i zaprosił uczestników do wspólnego stołu, aby kontynuować  jubileuszowe spotkanie, które od początku przebiegało w dobrej i życzliwej atmosferze.

Relacja z obchodów – Maria Krzysztoporska Honorowy Członek SOSK

Krótkie kalendarium o początku Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Warszawie

Stowarzyszenie uchwaliło swój pierwszy statut 23 maja 1992 roku i zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń pod nr 1388 prowadzonym przez Sąd Okręgowy VII Wydział Cywilny i Rejestrowy w Warszawie.

W związku ze zmianami w prawie nałożono na stowarzyszenia, fundacje i spółki obowiązek przerejestrowania ich do nowo utworzonego Krajowego Rejestru Sądowego, z terminem wykonania do dnia 31.12.2003 roku. W tej sytuacji Stowarzyszenie miało dwa rozwiązania – zarejestrować nowe stowarzyszenie, tworzone na bazie dotychczasowego lub podjąć formalne działania, aby dokonać przerejestrowania dotychczasowego.

W 2002 roku z inicjatywy aktywnej grupy działaczy Stowarzyszenia w osobach:

– Zbigniew Bem

– Marek Gawroński

– Wojciech Szemetyłło

podjęto słuszną, jak się okazało decyzję, aby kontynuować działalność i podjąć wszelkie kroki zmierzające do przerejestrowania Stowarzyszenia do KRS. W związku z tym skontaktowano się ze mną, prosząc o pomoc w realizacji tej decyzji. Przystąpiliśmy wspólnie do działania.

Spełniając wymogi formalne, wynikające z dotychczasowego Statutu, w dniu 11 lipca 2002 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, któremu przewodniczył Zbigniew Bem. Podziękowano za dotychczasową działalność ustępującemu Zarządowi a w tym Prezesowi – Zygmuntowi Eibl i uchwalono nowy Statut.

Odbyły się wybory władz, wg nowego Statutu, których skład przedstawił się następująco:

Zarząd

Prezes         Wojciech Szemetyłło

Wiceprezes Marek Gawroński

Sekretarz     Zbigniew Bem

Członek      Czesław Kurczyński

Członek      Krzysztof Jędrzejczak

Komisja  Rewizyjna

Przewodniczący             Jan Ziębicki

Wiceprzewodniczący      Dariusz Gil

Sekretarz                        Tadeusz Dowhań

Sąd Koleżeński

Przewodniczący             Jan Winkler

Wiceprzewodniczący      Jan Karkula

Sekretarz                        Michał Dowhań

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 stycznia 2003 roku wpisał Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Warszawie, do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 145780.

Dla rozwoju Stowarzyszenia i poszerzenia społecznej bazy ewentualnych członków Stowarzyszenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 14 stycznia 2015 roku zmieniono zapis Statutu na podstawie, którego członkami Stowarzyszenia mogą być też:

– instruktorzy,

– egzaminatorzy,

– wykładowcy.

Dzięki temu do Stowarzyszenia przystępują nowe osoby, mające nowe pomysły jak również wpływ na jego działalność.

I Stowarzyszanie rozwija się i dalej działa.

Warszawa, 15 listopada 2019 roku

Honorowy Członek Stowarzyszenia  Krzysztof Żuk