Postulaty środowiska warszawskiego

Postulaty do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 8 lutego 2016 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
§ 3.4
Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia powinny być oznaczone nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców…
Tak, lecz brak jest stabilizacji wprowadzanych zapisów(wielokrotne w ostatnich latach wprowadzanie, odstępowanie od takiego rozwiązania i ponowne ich wprowadzanie)
Dobór wysokości liter : 6 cm –nazwa firmy; adres i inne dane – mniejsza litera
§ 5.1 pkt2)
Szkolenie uzupełniające – przeprowadza się w zakresie…., na podstawie szczegółowego programu szkolenia
Są dwa rodzaje szkolenia uzupełniającego:
a. po otrzymaniu wyniku negatywnego z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego, w tym przypadku zapis jest aktualny
b. po zakończeniu szkolenia i pozytywnym wyniku egzaminu wewnętrznego, przypominające przed egzaminem państwowym, w tym przypadku to kursant decyduje o zakresie i ilości godzin szkolenia
§ 5.3 pkt2)
W przypadku osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,C1,C,D1 lub D. posiadających odpowiednio prawo jazdy kategorii AM, A1,A2,A,B1,B,C1,C,D1,D.z ograniczeniami do prowadzenia tylko pojazdów z automatyczną skrzynią biegów
uznaje się, że te osoby odbyły szkolenie podstawowe w ramach procedury uzyskania dotychczas posiadanych uprawnień.
W szkoleniu podstawowym nie ma szkolenia pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.
§ 6.2
Ośrodek szkolenia kierowców pobiera profil kandydata na kierowcę przed przyjęciem na szkolenie podstawowe lub uzupełniające.
Profil kandydata zapisanego na egzamin państwowy jest w dyspozycji WORD – nie możliwe jest jego pobranie przez OSK.
Brak formalnie możliwości szkolenia(doszkalania) przez OSK osób posiadających prawo jazdy(po dłuższym okresie nie kierowania pojazdem) a chcących doszkolić się.
§ 7.1 Instruktor prowadzący
2) może brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy na pisemny wniosek osoby szkolonej

Obecność na egzaminie państwowym jedynie instruktora prowadzącego po szkoleniu podstawowym?
Możliwość uczestniczenia w egzaminie państwowym jako instruktora prowadzącego, szkolenie uzupełniające – nie jasny zapis – Czy jest on instruktorem prowadzącym? W odesłanym przez OSK profilu kandydata na kierowcę jako instruktor prowadzący istnieje instruktor przeprowadzający szkolenie podstawowe.
§ 7.4
Za instruktora prowadzącego uznaje się także instruktora, który:
1) prowadził część praktyczną szkolenia dodatkowego
Nie pojawia się w rozporządzeniu – nie zdefiniowane jest „szkolenie dodatkowe”
§ 7.2
Instruktor prowadzący jest zobowiązany do:
2) przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego lub uczestniczenia w nim
Nie potrzebnie stracony czas obu instruktorów lub instruktora i wykładowcy.
§ 7.3
Instruktor prowadzący…. podpisuje się na karcie przeprowadzonych zajęć obok instruktora przeprowadzającego egzamin wewnętrzny
W jakim celu?
§ 9.1 1)d)
Liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 5 godzin w zakresie prawa jazdy kat AM, zajęć praktycznych też 5
Jakie są realne możliwości w 5 godzin przekazać wiedzę niezbędną do bezpiecznego poruszania się po drodze i przygotowania do egzaminów państwowych?
§ 10.3.2) Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia
a) A2’A – przez pierwsze 50% godzin zajęć mogą być prowadzone przy użyciu motocykli spełniających wymagania dla niższych kategorii prawa jazdy.
Powinno być zapisane- przy użyciu motocykli o mniejszej mocy silnika- pojemności silnika; Warunki techniczne dal motocykli szkoleniowych:kat:A1 szkolenie i egzamin praktyczny odbywa się motocyklami o pojemności silnika do 125cm sześc i mocy 11kW, a kat. A2 motocyklami o pojemności skokowej co najmniej 400 cm3, o mocy co najmniej 25 kW i nieprzekraczającej 35 kW, dla kategorii A o pojemności skokowej co najmniej 600 cm3 i mocy co najmniej 40 kW;”
z powyższego zapisu wynika że prze pierwsze 50% godzin zajęć można byłoby zastosować tylko motocykle 125cm3 w tym zakresie nie mieszczą się ani 250cm3, ani też 500cm3 więc na czym szkolić?

§21.1
Pkt6)
Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego podpisuje instruktor przeprowadzający egzamin i osoba szkolona. To powinno wystarczyć.
Natomiast w zapisie ustawy jest: Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego podpisuje instruktor przeprowadzający egzamin , instruktor, (czytaj instruktorzy) który prowadził szkolenie i osoba szkolona.
To jest zupełnie nie potrzebne bo w skrajnym przypadku jeśli instruktorów było pięciu to wszyscy muszą się podpisać w rubryce uwaga, czasami zdarza się kursanci przeciągają kurs np. na kilka miesięcy i nie ma możliwości zebrania wszystkich podpisów, gdyż np. jeden z instruktorów który szkolił już nie pracuje. W myśl przepisu nie powinniśmy zwolnić profilu bo dokumentacja jest nie kompletna.

Rozdział 5
Warsztaty(instruktorskie) doskonalenie zawodowe instruktorów
Psychologia 1 godz., Metodyka nauczania 1 godz., Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu 1 godz., Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 1 godz..
Powtarzanie tych zagadnień co rocznie podczas gdy zmiany w obszarach tych zagadnień nie są częste. – w jakim celu? Warsztaty powinny mieć zmienioną formułę i częstotliwość. Powinny być poświęcone zmieniającym się przepisom i odbywać się co 3 lata.

Za Zarząd Jan Szumiał- Prezes SOSK Warszawa