Życzliwe uwagi dla grupy inicjatywnej utworzenia samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów

Podstawę do funkcjonowania stowarzyszeń jak i samorządów zawodowych stanowią artykuły Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Cele działania zarówno stowarzyszeń zrzeszających reprezentantów wybranego zawodu (Art. 12) jak i samorządów zawodowych(Art. 17) w wielu punktach są zbieżne. Poniżej dla porównania przedstawiamy wybrane zadania  samorządu rzeczników patentowych i jednego ze stowarzyszeń zrzeszonych w PFSSK. Przedstawione cele wybranego samorządu pojawiają się, odmiennie zredagowane, ale stanowiące taką samą podstawę działania, we wszystkich ustawach powołujących samorządy zawodowe.

Z ustawy o rzecznikach patentowych Ze statutu jednego ze stowarzyszeń szkół kierowców
 •  podejmowanie działań w celu zapewnienia warunków należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowe
 •  reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów oraz ochrona ich interesów zawodowych,
 •  sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez rzeczników patentowych i aplikantów
 • doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów,
 • doskonalenie procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców
 • reprezentowanie środowiska OSK na forum ogólnokrajowym
 • ochrona interesów  członków stowarzyszenia
 • kształtowanie pożądanych postaw etycznych instruktorów nauki jazdy
 • organizowanie szkoleń członków stowarzyszenia
 

Badania psychotechniczne kandydatów na kierowców – obowiązkowe – tak czy nie? A może na wniosek kierownika OSK?

Instruktorzy nauki jazdy podczas szkolenia, nie tylko praktycznego, ale jak przekonałem się wykładając i szkoląc na kursach prawa jazdy od wielu lat, także teoretycznego , obserwują u osób ubiegających się o prawo jazdy zachowania mogące wskazywać na podstawę do poddania  ich badaniom psychotechnicznym. Niestety przepisy nie dają ośrodkom szkolenia kierowców uprawnień do skierowania tych osób na nie, mogą one jedynie sugerować kursantowi ich przeprowadzenie.  

Czy główną przyczyną niskiej zdawalności na egzaminach państwowych na prawo jazdy jest wyłącznie niska jakość szkolenia- tak czy nie?

Przygotowanie kandydata na kierowcę do egzaminu państwowego, a następnie sprawnego i bezpiecznego prowadzenia pojazdu, to układ wzajemnie ze sobą powiązanych elementów. Są nimi: możliwości, wiedza, umiejętności, po­stawy i emocje kandydata na kierowcę, ale również system szkolenia wynikający z aktualnej polityki państwa, tworzącego prawne ramy funkcjonowania tego systemu oraz motywacja i wynikająca z niej jakość pracy szkoleniowców. Czy na pewno powołanie samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów z postulowaną troską o jakość pracy instruktorów wpłynie na poprawę tej sytuacji? Na kursy prawa jazdy zapisują się osoby nie tylko posiadające predyspozycje do kierowania pojazdami, ale również nie posiadające ich lub z problemami, po przejściach życiowych i zdrowotnych traktujące „zdobycie prawa jazdy” jako terapię. Kandydat na kierowcę w zakresie prawa jazdy kat: B i A ( najpopularniejszą) podlega obowiązkowym badaniom na sprawność fizyczną, ale podobnym badaniom na sprawność psychiczną nie jest poddawany.  

Walne Zgromadzenie członków SOSK – 3 kwietnia 2019

Członkowie SOSK Warszawa  Zawiadomienie Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców, z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §25 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień  3 kwietnia 2019 r. na godz.11.00 w I terminie i na godz. 11.30 w II terminie w OSK Bemot w Warszawie przy ul. Inspektowej 1 z następującym porządkiem obrad:  

Spotkanie warszawskiego środowiska szkoleniowego – 26 luty 2019

  W dniu 26 lutego 2019 roku w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbyło się, z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, kolejne spotkanie warszawskiego środowiska szkoleniowego zorganizowane przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich m. st. Warszawy. Udział w spotkaniu wzięło 60 osób. W spotkaniu uczestniczyli i zabrali głos:

 1. z Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury Panowie: Tomasz Piętka i Marcin Kichler;
 2. z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich m. st. Warszawy: Pani Ewa Kowalewska- Naczelnik wydziału Kontroli OSK i Stacji Kontroli Pojazdów;
 3. z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie: Pan Rafał Grodzicki- Kierownik Działu Szkolenia;
 4. z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych : Państwo: Agnieszka Czarniecka, Mariusz Sielwant, Michał Bazyluk, Tadeusz Wachowski.
 

UWAGA!!! Zmiana godziny rozpoczęcia spotkania warszawskiego środowiska szkoleniowego

Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia spotkania.

Spotkanie rozpocznie się  o godzinie 10.00

Miejsce spotkania bez zmian. Zapraszamy i przepraszamy za powstałe utrudnienie.

Spotkanie warszawskiego środowiska szkoleniowego

Szanowni Państwo. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st.Warszawy z inicjatywy SOSK Warszawa organizuje w dniu 26.02.19 o godz. 11.00 coroczne spotkanie warszawskiego środowiska szkoleniowego.  

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany ul. Żeromskiego 29. Przewidywane wystąpienia przedstawicieli: BAiSO m.st Warszawy, DTD MI, WORD Warszawa, ITS, PFSSK, PWPW Serdecznie wszystkich zapraszamy W imieniu Zarządu SOSK Warszawa Jan Szumiał Prezes

Co oznaczają słowa: „Warszawskie stowarzyszenie SOSK popiera ideę utworzenia SZIE i swoim doświadczeniem chce być pomocne w jego tworzeniu i funkcjonowaniu.”

    Widząc wartość jaką dla środowiska szkoleniowego może stanowić powołanie do życia samorządu zawodowego, mamy również świadomość, poprzez wieloletnie doświadczenie działania dla środowiska, tego jak trudnym procesem jest powołanie takiego samorządu. W związku z tym uważamy, iż  jego  tworzenia, nie wystarczy opierać na podsycanym entuzjazmie poszczególnych przedstawicieli zawodu. Jeśli samorząd jako wartość ma być zaakceptowany przez wszystkich lub przynajmniej przez większość instruktorów i egzaminatorów, musi dojść do dialogu, a następnie porozumienia  i podjęcia współpracy na rzecz dobra wspólnego.  

Praca instruktora nauki jazdy jako obszar realizowania misji społecznej.

      Wśród wszystkich zawodów, które człowiek może wykonywać, istnieje grupa takich, które w szczególny sposób służą innym. Profesje te nazywane są zawodami: pożytku społecznego, zawodami zaufania społecznego, zawodami pomocowymi. Ponieważ pojawiały się różne klasyfikacje, dlatego dosyć trudno stworzyć kompletną listę zawodów, które można do tej grupy zaliczyć. Dość zgodnie przypisuje się do grupy zawodów zaufania publicznego: prawników, lekarzy, farmaceutów, nauczycieli, psychologów, policjantów, dziennikarzy, fotoreporterów i architektów. Po uważniejszym przeanalizowaniu typowych dla tej grupy aktywności, norm dotyczących realizowania zawodu, typów kontaktów i relacji tworzonych z klientami lub odbiorcami pracy, wydaje się, że istnieje podstawowa cecha dzieląca tą grupę na dwie odrębne kategorie. Cechą tą jest misyjność, rozumiana jako ukierunkowanie aktywności zawodowej na niesienie pomocy, zaspokajanie podstawowych potrzeb innych ludzi, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i zdrowotnego, a także dostarczanie ludziom podstawowych umiejętności  i wiedzy, umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie społeczne.  

Jakim zawodem jest zawód instruktora, a jakim chcielibyśmy aby był?

  Zawód wolny, regulowany i zawód zaufania publicznego, co je wyróżnia i który z tych zawodów podlega deregulacji i dlaczego? Wolny zawód nie ma w prawie polskim legalnej definicji, Przybliżenie definicji zawodu wolnego pochodzi z przepisów podatkowych (1997r.) i o spółkach handlowych (2000r.). W art. 3 pkt. 9 Ordynacji podatkowej określono wolne zawody jako wykonywanie działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek. Kodeks spółek handlowych umożliwia przedstawicielom wolnych zawodów powoływanie spółek partnerskich w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. W art. 88 wymienione zostały wolne zawody, umożliwiające tworzenie takich spółek partnerskich. Są to zawody: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.  

Zobacz także

Energy Gaz PolskaArchiwum